Komitet w piśmie skierowanym do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła – którego kopię otrzymała PAP – wskazał, że organizacje związków zawodowych tworzące Komitet, po rozmowach z kierownikami podmiotów leczniczych oraz dyrektorami Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie co do realizacji porozumienia zawartego 18 lipca 2017 r.

"Bardzo istotną częścią porozumienia jest objęcie wzrostem wynagrodzenia wszystkich ratowników medycznych. Brak konkretnych działań ze strony Resortu zostanie potraktowany przez KPRM jako brak woli realizacji uzgodnień oraz świadome działanie mające na celu podzielenie środowiska ratowników medycznych" – wskazano w piśmie.

Ratownicy przekonują, że świadczeniodawcy zobowiązani są do wykonania wzrostu wynagrodzenia w formie dodatku ratownikom medycznym wykonującym swoje obowiązki zawodowe niezależnie od miejsca i formy zatrudnienia - w tym Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Izby Przyjęć, transport medyczny, oddziały szpitalne, itp.

"Wyrażamy nadzieję, że dotychczasowe opóźnienie realizacji podpisanego porozumienia podyktowane jest rzetelnym przygotowaniem aktów prawnych będących gwarantem realizacji podpisanego dokumentu" - napisali.

MZ pytane przez PAP o komentarz do zapowiedzi ratowników podało, że porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a ratownikami zakłada wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia – wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu – o 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. tj. do 800 zł miesięcznie brutto.

Wzrost ten dotyczyć ma, jak zaznacza resort, ratowników medycznych, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego u wykonawców głównych i podwykonawców systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne; dyspozytorów medycznych, będących ratownikami medycznymi oraz pielęgniarek systemu, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnionych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, którzy są podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Resort podaje, że elementem porozumienia jest również wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu dla ratowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych będących świadczeniodawcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niezależnie od formy zatrudnienia o 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r.

"W związku z tym Ministerstwo Zdrowia podjęło działania, aby ze środków na świadczenia zdrowotne realizowane w podmiotach leczniczych zatrudniających ratowników medycznych sfinansowane zostały nakłady na wyrównanie dysproporcji w wynagrodzeniach, jakie powstały pomiędzy ratownikami medycznymi a pielęgniarkami i położnymi po wprowadzeniu dla tych ostatnich podwyżek w systemie 4 x 400 zł" – przekazało MZ.

Rzeczniczka resortu Milena Kruszewska poinformowała, że z informacji uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, iż dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich Funduszu została przekazana informacja o potrzebie skierowania do podmiotów leczniczych posiadających umowy w zakresie leczenia szpitalnego prośby o realizację wzrostu wynagrodzeń dla powyższej grupy zawodowej.

Kruszewska podała, że wskazano w niej, iż "realizacja wzrostu wynagrodzeń powinna nastąpić z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących ze wzrostu – od 1 lica br. i 1 października br., – kwoty zobowiązania wynikającej z umowy zawartej z Funduszem".

MZ podało, że pismem z 31 lipca 2017 r. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Funduszu o podniesieniu stawki bazowej dla szpitalnego oddziału ratunkowego i izby przyjęć, mającej znaczenie przy obliczeniu wartości ryczałtu dobowego (odpowiednio o 2 proc. od dnia 1 lipca 2017 r. i o 4 proc. od dnia 1 października 2017 r.).

Kruszewska zaznaczyła, że stosowne zapisy znalazły się również w zarządzeniu nr 64/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

MZ wskazało, że z uzasadnienia do tego zarządzenia wynika, iż wprowadzenie powyższej zmiany jest związane m.in. z wejściem w życie przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz z porozumieniem z 18 lipca 2017 r. zawartym pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i ratownikami medycznymi.

Resort wyjaśnia, że umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, po dokonaniu stosownych przeliczeń ryczałtów dobowych, zostaną poddane aneksowaniu. "Przepisy zawierające regulacje w przedmiotowej kwestii zostaną zamieszczone również w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej" – zaznaczyła Kruszewska.

18 lipca MZ porozumiało się z ratownikami. Wśród ustaleń było m.in. wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia ratowników o 400 zł od lipca br. i o kolejne 400 zł od stycznia 2018 r. oraz uchwalenie tzw. małej noweli ustawy o PRM do końca listopada br. Na mocy porozumienia, z dniem jego podpisania, ratownicy zawiesili akcję protestacyjną.

Protest ratowników trwał od 24 maja. Pierwszym etapem było oflagowanie budynków oraz oznaczenie logo akcji pojazdów i odzieży. Później przez tydzień ratownicy wszystkich pacjentów przewozili do szpitala, jadąc na sygnale. 30 czerwca zorganizowali protesty w wielu miastach Polski. Ratownicy oprócz podwyżek domagali się m.in. przyspieszenia prac nad projektem tzw. dużej nowelizacji ustawy o PRM, która zakłada m.in. upaństwowienie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.