Trzy, a nie pięć osób wystarczy do tego, aby założyć spółdzielnię socjalną. Taka instytucja będzie też mogła liczyć na większe wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy (FP).Spółdzielnia socjalna jest szczególnym typem spółdzielni pracy, która wprawdzie prowadzi działalność gospodarczą, ale najważniejszym jej celem nie jest maksymalizowanie zysków, lecz reintegracja społeczna i zawodowa jej członków należących głównie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aby zwiększyć liczbę tych instytucji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. poz. 651 ze zm.), który zawiera wiele ułatwień i zachęt do ich zakładania. Został on przyjęty w trybie obiegowym przez rząd, a jedną ze zmian jest zmniejszenie wymagań dotyczących liczby osób potrzebnych do jej uruchomienia. Obecnie przepisy wymagają, aby było to co najmniej pięć osób (maksymalnie 50). Gdy nowelizacja wejdzie w życie, będą mogły być trzy, ale pod warunkiem że w ciągu 12 miesięcy ich liczba wzrośnie do pięciu. Nowelizacja umożliwia też założenie spółdzielni przez osoby, które nie są zagrożone wykluczeniem społecznym, o ile nie będzie ich więcej niż 70 proc. Dodatkowo taka instytucja będzie musiała świadczyć usługi związane z pomocą społeczną, wspieraniem osób niepełnosprawnych lub prowadzeniem żłobków czy przedszkoli.
Projekt przewiduje również, że spółdzielnie socjalne będą mogły łączyć się w konsorcja.
– Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że małym spółdzielniom trudno jest zdobywać zlecenia chociażby w ramach zamówień publicznych. Dlatego tworzenie konsorcjów o charakterze branżowym lub terytorialnym powinno pomóc im w rozwijaniu działalności – mówi Cezary Miżejewski, prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.
Dodaje, że dobrym rozwiązaniem jest też wprowadzenie możliwości odbycia praktyk zawodowych w spółdzielni przez osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej. Pozwoli im sprawdzić, czy są gotowe do podjęcia pracy bez obawy utraty miejsca w WTZ, gdyby stało się inaczej.
Ponadto nowelizacja przewiduje nowe instrumenty finansowego wsparcia spółdzielni ze środków FP. Będzie mogła się ona ubiegać w powiatowym urzędzie pracy np. o refundację składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika, który nie jest członkiem spółdzielni, oraz o środki na pokrycie przez sześć miesięcy kosztów wynagrodzenia – do wysokości minimalnej pensji – za zatrudnienie bezrobotnego w wieku do 30. lub powyżej 50. roku życia. Co więcej, osoby ze wspomnianych grup wiekowych będą mogły wnioskować o dotację na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej.
Etap legislacyjny
Projekt czekający na I czytanie w Sejmie