Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rolnicy mogą złożyć wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne najwcześniej następnego dnia po ich zapłaceniu.O prawidłowym postępowaniu w tej kwestii informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wyjaśnia, że znowelizowane w 2016 r. brzmienie art. 25a ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) przewiduje, że osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe m.in. pod warunkiem opłacenia tych należności w całości przed dniem złożenia wniosku Wn-U-G.
To też oznacza, że niepełnosprawny przedsiębiorca powinien w pierwszej kolejności w terminie wynikającym z przepisów o ubezpieczeniach społecznych (z ewentualnym 14-dniowym opóźnieniem dopuszczanym przez ustawę rehabilitacyjną) wpłacić składki do ZUS, a dopiero w kolejnym dniu złożyć wniosek do PFRON o ich zwrot. Złożenie formularza Wn-U-G w tym samym dniu, w którym zostały opłacone ubezpieczenia społeczne wiąże się bowiem z tym, że fundusz wyda decyzję o odmowie zrefundowania składek.
Jednocześnie PFRON dodaje, że beneficjenci, którzy zaczynając od okresu sprawozdawczego obejmującego lipiec 2016 r. (od tego miesiąca zmieniły się przepisy) złożyli wniosek o zwrot w dniu opłacenia należności w ZUS, są zobowiązani do sporządzenia jego korekty oraz zwrotu niesłusznie pobranej refundacji, łącznie z odsetkami naliczonymi od dnia jej otrzymania (w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych).
Jak zaznacza PFRON, ta sama zasada dotyczy również niepełnosprawnych rolników, którzy mogą się ubiegać o refundację opłaconych w KRUS składek – nie tylko emerytalno-rentowych, lecz także wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich – swoich lub niepełnosprawnych domowników. Służący do tego celu formularz Wn-U-A może być złożony nie wcześniej niż kolejnego dnia po dniu wpłacenia należności na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto PFRON przypomina, że wniosek Wn-U-G powinien być złożony do ostatniego dnia miesiąca przypadającego po tym, którego ma dotyczyć refundacja, a Wn-U-A w terminie między pierwszym a ostatnim dniem drugiego miesiąca danego kwartału.
23 tys. niepełnosprawnych przedsiębiorców ma refundowane przez PFRON składki
103 mln zł to kwota zaplanowana w budżecie PFRON na refundację składek w tym roku