Czy komisja kodyfikacyjna prawa pracy zajęła się już uprawnieniami rodzicielskimi? Czy dostęp do urlopów na dziecko będzie równy dla obojga opiekunów? To pytania skierowane przez rzecznika praw obywatelskich do minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
W wystąpieniu do resortu RPO przypomniał, że komisja kodyfikacyjna miała dokonać przeglądu przepisów regulujących m.in. urlopy na opiekę nad dzieckiem (w szczególności w zakresie równomiernego dostępu do nich dla ojca i matki). Dlatego RPO wnioskuje o wskazanie aktualnego stanu prac komisji w omawianej kwestii i przedstawienie ewentualnych rekomendacji zmian.
– W ostatnim piśmie MRPiPS skierowanym do mnie przyznano, że uprawnienia rodzicielskie pracownika – ojca są znacznie ograniczone w stosunku do praw pracowniczych związanych z macierzyństwem. Nadal sam fakt bycia ojcem dziecka nie uprawnia pracownika do korzystania z urlopu rodzicielskiego – przypomniał dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.
W związku z tym RPO chce zapoznać się z wynikami zapowiedzianej przez resort analizy dotyczącej dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie uprawnień związanych z opieką nad dzieckiem. Miała ona ułatwić określenie sposobu uwzględnienia tych wyroków w krajowych przepisach. Na podobnej zasadzie rzecznik chce też uzyskać informacje o rozwiązaniach, które miały ułatwić zakładanie żłobków i przedszkoli (resort zapowiadał przegląd także tych przepisów).
Odrębnym elementem wystąpienia jest prośba o ustosunkowanie się resortu do projektu nowej dyrektywy unijnej dotyczącej godzenia obowiązków rodzicielskich i zawodowych przedstawionego przez Komisję Europejską. Sejm uznał, że propozycje te naruszają zasadę pomocniczości przepisów unijnych, ale RPO przypomina, że parlamentarzyści nie skrytykowali głównego celu zmian, czyli równouprawnienia w dostępie do uprawnień rodzicielskich.