W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uwzględnia się korzyści polegające na uprawnieniu do zakupu po niższej cenie noclegów w pobliżu miejsc wykonywania usług przez zleceniobiorcę.Agencja pracy tymczasowej zatrudniająca osoby w różnych rejonach kraju, wystąpiła do ZUS z wnioskiem o interpretację. Zamierza zaoferować zleceniobiorcom świadczącym usługi na jej rzecz możliwość zakupu, po cenie niższej niż rynkowa, usług zakwaterowania lub noclegowych w pobliżu miejsc wykonywania przez nich pracy. Spółka będzie je nabywać i następnie odsprzedawać na korzystniejszych warunkach. W tym celu zamierza stworzyć odrębny regulamin wewnętrzny, a wartość przyznanych korzyści materialnych z tego tytułu, będzie stanowiła ich przychód. Firma chciała uzyskać od organu rentowego potwierdzenie, że nie będzie on stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106, ze zm.) podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów lub usług. W ocenie spółki wyłączenia te mają też zastosowanie do zleceniobiorców.
ZUS nie podzielił stanowiska wnioskodawcy. W jego ocenie na podstawie przepisu rozporządzenia, na który powołuje się firma, z podstawy wymiaru składek mogłyby zostać zwolnione korzyści materialne wyłącznie w sytuacji, gdyby lokale służące zakwaterowaniu stanowiły własność płatnika składek.
Wnioskodawca wskazał, że będzie nabywał je od podmiotów zewnętrznych. Dlatego ZUS uznał, że przychód z tego tytułu należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Decyzja ZUS z 11 lipca 2017 r. oddział w Lublinie (WPI00000/43/843/2017)