Dzisiaj przedstawiamy drugą część komentarza do przepisów ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych obejmującą art. 7–13.
Artykuł 7 w zakresie obliczania i wypłacania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku wyrównawczego odsyła do przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368; dalej: ustawa zasiłkowa). Komentowana ustawa i właśnie ustawa zasiłkowa są ze sobą ściśle powiązane, świadczenia wypadkowe mają zaś swoje odpowiedniki w świadczeniach chorobowych.
W art. 8 ustawa precyzuje różnice między zasiłkiem chorobowym z ubezpieczenia chorobowego a zasiłkiem chorobowym z omawianego ubezpieczenia wypadkowego, wprowadzając łagodniejsze zasady jego nabywania. Przede wszystkim warunkiem jego otrzymania nie jest upływ okresu wyczekiwania, ponieważ przysługuje on od pierwszego dnia podlegania temu ubezpieczeniu.