Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada uwzględnienie niektórych propozycji zmian w przepisach zgłaszanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Tak wynika z odpowiedzi resortu na przedstawiony przez izbę raport na temat działalności placówek wsparcia dziennego, do których zaliczają się głównie świetlice środowiskowe (raport opisywaliśmy na łamach DGP nr 152/17). Ich funkcjonowanie zostało w nim ocenione pozytywnie, chociaż jak zauważono, jest ich zbyt mało w stosunku do potrzeb.
Jednocześnie NIK zarekomendowała MRPiPS podjęcie prac nad wprowadzeniem zmian do ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.), które poprawiłyby funkcjonowanie świetlic. Postuluje m.in. wprowadzenie wymogu wymiany informacji między placówkami i ośrodkami pomocy społecznej, dzięki czemu możliwe będzie objęcie dziecka odpowiednim wsparciem, monitoringu sytuacji małoletnich pochodzących z rodzin z problemami wychowawczymi, a także wskazania, jakie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z dziećmi powinny mieć osoby prowadzące terapie, bo obecnie występują duże różnice w tym zakresie między poszczególnymi placówkami. W tym ostatnim przypadku resort podkreśla, że szczegółowe określenie kwalifikacji nie jest zasadne ze względu na to, że w świetlicach prowadzona jest terapia różnego rodzaju, natomiast wymóg posiadania doświadczenia zawodowego zostanie wprowadzony przy najbliższej nowelizacji ustawy.
Ponadto NIK wskazuje na konieczność zmian w rządowym programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2020, który jest realizowany przez gminy w oparciu o uchwałę rządu oraz ustawę o pomocy społecznej. Zdaniem NIK z przewidzianych w nim środków powinny być finansowane posiłki dla dzieci przebywających w placówkach. W jego ocenie dożywianie powinno być prowadzone w każdej świetlicy czy ognisku, ze względu na to, że dzieci przebywają w nich wiele godzin (często aż do zamknięcia) po tym, gdy zjadły obiad w szkole. Jednak w tej kwestii MRPiPS nie widzi na razie możliwości wprowadzenia zmian.