Od przyszłego roku katalog pracodawców, którzy będą zwolnieni z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jeśli osiągną 2 proc. wskaźnik zatrudnienia osób z dysfunkcjami, będzie poszerzony o publiczne i niepubliczne żłobki.
Obecnie placówki dla maluchów – podobnie jak pozostali pracodawcy, którzy mają minimum 25 pracowników na pełnych etatach – nie muszą płacić na fundusz, dopiero wtedy gdy mają 6 proc. zatrudnienie osób z uszczerbkiem na zdrowiu. Ta sytuacja zmieni się właśnie od 1 stycznia 2018 r., kiedy wejdzie w życie nowelizacja art. 21 ust. 2b–2d ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Tym samym żłobki dołączą do publicznych i niepublicznych szkół, uczelni, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, które zgodnie z dotychczasowym brzmieniem tego przepisu mogą korzystać z obniżonego 2-proc. wskaźnika. Ponadto w związku z tym, że do jego obliczania brany jest pod uwagę podwojony wskaźnik uczniów, wychowanków, studentów lub słuchaczy, którzy są niepełnosprawni, to w przypadku żłobków wskazano, że będzie to podwojony wskaźnik dzieci z dysfunkcjami zdrowotnymi.
Jednocześnie nowelizacja art. 21 ust. 2b–2d oznacza, że zmianie muszą ulec też dwa rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, które określają wzory składanych przez pracodawców do PFRON druków. Pierwsze z nich dotyczy miesięcznych oraz rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych o symbolu INF. Drugie rozporządzenie wskazuje natomiast wzory deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz z serii DEK. W przypadku tego drugiego zmienią się druki: DEK-I-b odnoszący się do wpłat miesięcznych oraz DEK-Z, czyli deklaracja ewidencyjna.
Zmiana obydwu rozporządzeń została wpisana do wykazu prac legislacyjnych resortu pracy i nowe przepisy mają być wydane we wrześniu. Ministerstwo zapowiada też, że poza koniecznością dostosowania druków INF i DEK do zmodyfikowanej treści art. 21 ust. 2b–2d ustawy, nie są w nich planowane inne merytoryczne zmiany.