Taki sposób postępowania wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w informacji przygotowanej dla samorządów. Jest ona związana ze zmianami, które zaszły w ustalaniu wysokości dochodu osób rozliczających się w formach uproszczonych (kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Przy ubieganiu się o 500 zł oraz inne świadczenia na dzieci na nowy okres ich wypłaty, jego wartość nie jest już ustalana w oparciu o oświadczenie, ale dane pochodzące z zaświadczenia z urzędu skarbowego, dla których gmina odczytuje odpowiednią kwotę dochodu zamieszczoną w obwieszczeniu ministra rodziny.
W praktyce gminy mogą jednak mieć do czynienia z różnymi przypadkami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, w zależności od tego, kiedy firma została założona i jakie rubryki we wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego zostaną wypełnione. Jeśli będzie to punkt wskazujący, że wnioskodawca lub członek rodziny osiągał dochody pochodzące z działalności rozliczane ryczałtowo w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, czyli w 2016 r., ale jednocześnie nie zaznaczył pola mówiącego o uzyskaniu dochodu, to należy przyjąć, że działalność była prowadzona przez cały ten rok. Wtedy kwota dochodu z obwieszczenia będzie dzielona przez 12.
Reklama
Inaczej wygląda sytuacja, gdy we wniosku zostały zaznaczone obydwie rubryki, a więc osiąganie dochodu z pozarolniczej działalności oraz uzyskanie dochodu. To może bowiem oznacza, że członek rodziny, np. ojciec dzieci uruchomił firmę w trakcie roku – przykładowo od 1 lipca 2016 r. Wówczas zastosowanie znajduje art. 7 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. poz. 195 ze zm.). Zgodnie z nim gdy doszło do uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, to jest on dzielony przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany. Tym samym odpowiednia kwota dochodu z obwieszczenia powinna być przez gminę podzielona nie przez 12, ale przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany, czyli tak jak we wspomnianym przykładzie przez 6.
– W takich okolicznościach konieczna jest informacja o tym, kiedy działalność została uruchomiona. Możemy ją otrzymać z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – mówi Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Wreszcie do uzyskania dochodu z działalności mogło dojść już po roku kalendarzowym, np. firma została założona 1 marca 2017 r. W takich przypadkach dochód członka rodziny nie jest ustalany na podstawie obwieszczenia, tylko na dotychczasowych zasadach. Sprowadzają się one do tego, że rodzic składa oświadczenie zawierające wysokość dochodu za miesiąc następujący po tym, w którym zaczął uzyskiwać dochód z działalności.