Tylko 526 z prawie 2,5 tys. jednostek zdecydowało się do tej pory wyodrębnić zespoły zajmujące się pracą socjalną i postępowaniami administracyjnymi.
Do 12 września ośrodki pomocy społecznej (OPS) mogą składać wnioski w organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) konkursie, w którym mogą otrzymać dofinansowanie na reorganizację swoich struktur. Resort chce w ten sposób zachęcić do wprowadzania zmian, które sprowadzają się do tego, aby odrębne zespoły pracowników socjalnych zajmowały się pracą z rodzinami oraz czynnościami związanymi z przyznawaniem świadczeń. Na razie tylko co piąta placówka wybrała taki model funkcjonowania.
Najpierw pilotaż