Osoba, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, nie może ubiegać się o status bezrobotnego.
Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Jolanty Fedak, ministra pracy i polityki społecznej, o zmianę przepisów, które zezwalałyby osobom posiadającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej zarejestrować się w urzędzie pracy w charakterze osoby bezrobotnej. Ich sytuacja prawna jest uregulowana w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu bezrobotnym nie może być osoba, która ma zarejestrowaną działalność w gminie. Dotyczy to również tych, którzy we wniosku o rejestrację wskazali późniejszy termin rozpoczęcia działalności niż dzień jej zarejestrowania. Także osoby, które mają zawieszoną działalność, np. na rok, nie mogą ubiegać się o status bezrobotnego.
Według RPO zarówno późniejszy termin rozpoczęcia działalności, jak i jej zawieszenie nie są podstawą do odmowy przez dyrektora powiatowego urzędu pracy rejestracji osoby wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej jako bezrobotnej. Zdaniem rzecznika obowiązująca regulacja ma negatywne dla tych osób konsekwencje. Nie mogą oni ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bo przysługuje ona tylko bezrobotnym.