Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w opublikowanym w czwartek projekcie rozporządzenia proponuje wzrost płacy minimalnej do 2,1 tys. zł i 13,7 zł minimalnej stawki godzinowej oraz liczy na wzrost dochodów sektora finansów publicznych i dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych o ponad 1 mld zł.

"Z uwagi na fakt, że w ustawowym terminie nie uzyskano porozumienia co do przyszłorocznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, konieczne jest podjęcie prac nad ich ustaleniem w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. W przedkładanym projekcie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2.100 zł oraz minimalnej stawki godzinowej 13,70 zł" - napisano.

MRPiPS podaje, że w wyniku wzrostu płacy minimalnej, zwiększą się wpływy do sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze.

"Łączny re-transfer do sektora wyniesie w przypadku wariantu proponowanego przez MRPiPS, 1.032,1 mln zł" - napisano.

"W efekcie wzrostu płacy minimalnej wzrosną również dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. W wariancie proponowanym przez MRPiPS (2.100 zł), dochody pracowników i ich rodzin wzrosną o 1.128,3 mln zł netto" - dodano.

Resort podaje, że proponowany poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinien mieć negatywnego przełożenia na rynek pracy.