Każda zmiana we wskaźniku zatrudnienia pracowników wymaga skorygowania wystawionych już informacji o wysokości obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez fundusz na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON). Podany został w nim przykład firmy, która zatrudnia prawie 500 pracowników z dysfunkcjami i co miesiąc wystawia ok. 200 ulg we wpłatach na PFRON, kupującym jej produkty kontrahentom, na służącym do tego celu druku INF-U.
– W zakładach pracy, które mają tak dużą liczbę niepełnosprawnych pracowników, bardzo często dochodzi do zmian w wskaźniku zatrudnienia i to za wcześniejsze miesiące, bo np. osoba została zaliczona do danego stopnia za okres pół roku wstecz – wyjaśnia Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.
Wówczas firma musi przesłać do PFRON korektę druku INF-1, czyli miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz niepełnosprawnych za miesiące, w których zmieniła się liczba podwładnych z dysfunkcjami. Wśród pracodawców pojawiła się natomiast wątpliwość, czy powinni też za każdym razem przesyłać klientom korzystającym z obniżeń we wpłatach korektę wystawionego INF-U.
– Tego rodzaju działania są kosztowne i czasochłonne. Wymagają wypełniania i przesyłania setek dokumentów miesięcznie, a czasem trzeba korygować INF-U za dany miesiąc kilka razy – podkreśla Edyta Sieradzka.
Jednak, jak wyjaśnia PFRON, korekta informacji INF-1 powoduje konieczność modyfikacji INF-U. Przypomina przy tym, że firma sporządzając druk zawierający kwotę obniżenia we wpłacie, jednocześnie oświadcza, że należność została obliczona na podstawie danych o zatrudnieniu, wykazanych w bloku C INF-1 za miesiąc, do którego zaliczono przychód z tytułu zakupu uprawniającego jej kontrahenta do uzyskania ulgi (lub realizacji zakupionej produkcji bądź usługi). Fundusz zwraca też uwagę, że korekty INF-U należy dokonywać niezwłocznie, zwłaszcza że zmiany w stanie zatrudnienia mogą skutkować wystąpieniem nieprawidłowości w udzielaniu ulg, co jest zagrożone karą finansową.