Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być opłacana z kilku tytułów odrębnie tylko wtedy, gdy ubezpieczony uzyskuje z nich więcej niż jeden przychód.
Mężczyzna zwrócił się do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Miał bowiem wątpliwości, czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania, w ramach której zawarł kontrakt menedżerski na kierowanie spółką, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu prowadzenia tej działalności. Zaznaczył, że z uwagi na pełne zaangażowanie w czynności menedżerskie na rzecz przedsiębiorstwa uzyskuje przychody wyłącznie z tytułu umowy o świadczenie usług – kontraktu menedżerskiego.
Dyrektor oddziału NFZ stwierdził jednak, że wnioskodawca podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z obydwu tytułów. Potwierdził to również prezes NFZ, do którego trafiło odwołanie wnioskodawcy.
Ubezpieczony postanowił jednak odwołać się do sądu. I wygrał. WSA w Warszawie uznał jego skargę za zasadną.
Sąd I instancji podzielił przyjęty w orzecznictwie SN pogląd, że osoba świadcząca usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu tej działalności. Wyprzedza i pochłania ona bowiem wykonywanie umowy menadżerskiej. W konsekwencji przedsiębiorca z własnych środków finansuje składki na ubezpieczenie społeczne na ogólnych zasadach ubezpieczenia wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej.
Prezes NFZ wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku. NSA podzielił jednak ocenę WSA i uznał, że nie zasługuje ona na uwzględnienie. Stwierdził, że zbieg dwóch lub większej liczby tytułów do objęcia danej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym występuje wówczas, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu lub z tytułów tego samego rodzaju otrzymuje więcej niż jeden przychód. Tylko wówczas składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być opłacana z kilku tytułów odrębnie.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lipca 2017 r., sygn. akt II GSK 2758/15.