Niewielkie obroty spółki w Polsce nie przesądzają o konieczności płacenia składek za pracowników delegowanych we Francji.
Firma wystąpiła do ZUS o wydanie zaświadczenia A1, w którym zakład potwierdza podleganie danej osoby polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dzięki temu firma będzie mogła opłacać do ZUS składki za pracowników delegowanych do Francji. Zakład jednak odmówił twierdząc, że spółka ma obowiązek opłacania daniny w innym kraju. Sprawa trafiła do sądu I instancji, który zgodził się ze stanowiskiem zakładu. Sędziowie za kluczowe wskazali, że w spornym okresie obrót firmy w kraju kształtował się na poziomie 18 proc., zaś za granicą 82 proc. Tym samym nie zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia nr 987/2009 r. z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia nr 883/2004.
Zgodnie z tymi przepisami płatnik może odprowadzać składki do ubezpieczyciela w kraju, w którym znajduje się siedziba firmy wówczas, gdy poziom obrotów w tym kraju wynosi co najmniej 25 proc. A polska spółka nie spełniała tego warunku. Spółka złożyła apelację, ale sąd ponownie stwierdził, że kryterium osiąganego obrotu jest istotne. Podkreślił, że niższe obroty w Polsce oznaczają, że działalność w kraju ogranicza się do zarządzania wewnętrznego i czynności administracyjnych, a głównym celem jest wykonywanie pracy za granicą.
Spółka złożyła kasację. SN po zbadaniu sprawy uznał ją za zasadną i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sędziowie zwrócili uwagę, że orzecznictwo w sprawach podlegania ubezpieczeniu w Polsce jest zróżnicowane. Ale w tej sprawie przywołali wyrok w składzie siedmiu sędziów (SN z 18 listopada 2015 r. sygn. akt II UK 100/14). Sąd uznał wówczas, że porównywanie skali działalności w państwie siedziby i państwie miejsca wykonywania pracy przez pracownika delegowanego ma jedynie znaczenie pomocnicze. Przy ocenie należy uwzględniać wszystkie kryteria charakteryzujące jego działalność. Wybór kryteriów powinien być dostosowany do konkretnej sytuacji. I właśnie ze względu na specyfikę spółki można uznać, że pracownicy spółki powinni być ubezpieczeni w ZUS. A firma ma prawo otrzymać A1.
ORZECZNICTWO
Wyrok SN z 21 czerwca 2017 r., sygn. akt II UK 499/16.