W przypadku stażysty nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od polisy następstw nieszczęśliwych wypadków.
Przedsiębiorca, który realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zatrudnia do pomocy bezrobotnych w ramach staży. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a i art. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne podmioty niż powiatowy urząd pracy, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Składki te finansują w całości podmioty kierujące. Przedsiębiorca musi wykupić ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Firma zaczęła się jednak zastanawiać, czy powinna je wliczać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie.
Dlatego postanowiła zwrócić się do ZUS z wnioskiem o interpretację. Wskazała w nim, że pracodawcy i stażyści mają zbliżone uprawnienia oraz obowiązki do stron stosunku pracy. A z racji tego, że polisa ubezpieczeniowa opłacana ze środków pracodawcy jest uważana przez organ rentowy za dodatkowy przychód pracownika, to w ocenie wnioskodawcy powinny być odprowadzane od niej składki na ubezpieczenia społeczne.
Organ rentowy uznał, że podejście pracodawcy jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 18 ust. 4 pkt 8 ustawy systemowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku stażystów stanowi kwota stypendium. Z tego powodu ZUS uznał, że nie ma obowiązku uwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wartości polisy następstw nieszczęśliwych wypadków stażysty.
Decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 5 lipca 2017 roku (DI 100000/43/554/2017)