Granica wieku 65 lat przewidziana w prawie UE w odniesieniu do pilotów przewożących pasażerów, towary lub pocztę jest zgodna z prawem Unii – uznał wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE.Sprawa dotyczy niemieckiego pilota Wernera Friesa, który był zatrudniony przez Lufthansę. Po osiągnięciu 65 lat, czyli wieku przewidzianego w prawie UE dla pilotów w zarobkowym transporcie lotniczym, firma rozwiązała z nim umowę o pracę. Pomimo iż do wygaśnięcia kontraktu zostały mu jeszcze dwa miesiące. Mężczyzna wystąpił zatem do sądu z żądaniem zasądzenia od spółki zapłaty wynagrodzenia przysługującego za ten okres. Uważał bowiem, że wspomniana granica lat stanowi dyskryminację ze względu na wiek i narusza wolność wyboru zawodu, tym samym jest niezgodna z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.
Niemiecki sąd pracy, przed którym toczy się spór, wystąpił do TSUE z pytaniem prawnym o ważność i zakres spornej granicy wieku.
Trybunał w wyroku odpowiedział, że jest ona umotywowana potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie. W jego ocenie zdolności fizyczne konieczne do wykonywania zawodu pilota liniowego pogarszają się z upływem lat, dlatego wprowadzona granica wieku pozwala zminimalizować ryzyko wypadków z tego powodu.
W ocenie TSUE można uznać ją za wystarczająco zaawansowaną, aby mogła stanowić maksymalny wiek uprawniający do wykonywania działalności pilota w zakresie zarobkowego transportu lotniczego.
Trybunał zaznaczył jednocześnie, że analizowany pułap wieku ma zastosowanie wyłącznie do zarobkowego transportu lotniczego, charakteryzującego się większą techniczną złożonością wykorzystywanych samolotów i większą liczbą osób, których ta dziedzina dotyczy w porównaniu z transportem lotniczym o charakterze niezarobkowym.
Według TSUE prawodawca Unii nie musiał wprowadzać zamiast granicy wieku konieczności indywidualnego badania zdolności fizycznych i psychicznych każdego posiadacza licencji pilota po osiągnięciu wieku 65 lat.
Odnośnie do swobody wykonywania zawodu trybunał stwierdził, że co prawda wspomniana granica wieku ją ogranicza, lecz bez naruszenia zasady proporcjonalności.
ORZECZNICTWO
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 lipca 2017 r. w sprawie C-190/16 Werner Fries Lufthansa CityLine GmbH. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia