Pracę ponad 3,6 tys. asystentów i 1,5 tys. koordynatorów w gminach oraz powiatach dofinansuje w tym roku budżet państwa. Większość z nich będzie wykonywać swoje zadania na umowie o pracę.Tak wynika z rozstrzygniętego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) konkursu, w którym samorządy mogły ubiegać się o dotacje na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów i koordynatorów. Ich rolą jest wspieranie rodzin biologicznych, które są niewydolne wychowawczo i zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych. Możliwość uzyskania dofinansowania dotyczyła zarówno tych asystentów i koordynatorów planowanych do zatrudnienia w tym roku, jak i osób, które od dłuższego czasu zajmują takie stanowiska. Samorządy złożyły zapotrzebowanie na kwotę 92,2 mln zł i na takim właśnie poziomie resort rodziny przyznał im dofinansowanie. Z tego 62,7 mln zł będzie przeznaczone na zatrudnienie 3695 asystentów, a 29,5 mln zł na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Jednocześnie nie została wykorzystana cała pula środków przewidziana na realizację tegorocznego konkursu, która wynosiła 120 mln zł (w porównaniu do 2016 r. uległa ona zwiększeniu o 70 mln zł w związku z nałożeniem na asystentów zadań wynikających z rządowego programu „Za życiem”).
Co istotne, dzięki przyjętym w zasadach konkursu warunkom, znaczna część dotowanych asystentów i koordynatorów będzie pracować na etacie. Przewidywały one bowiem m.in. wyższą kwotę dofinansowania w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a nie cywilnoprawnej oraz gwarancję uzyskania dofinansowania w 2018 r. tym samorządom, które w br. będą miały 100 proc. asystentów i koordynatorów na etacie. W konsekwencji 3 tys. spośród 3,6 tys. asystentów i 1,3 tys. z 1,6 tys. koordynatorów będzie wykonywać swoje obowiązki na umowie o pracę.
– Dobrze się stało, że resort poprzez przyznawanie finansowego wsparcia mobilizuje samorządy, aby decydowały się na umowy o pracę – mówi Joanna Luberadzka-Gruca z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.