Pracujący ojciec, który wychowuje dziecko, jest uprawniony do skorzystania z urlopu ojcowskiego. Jest to uprawnienie osobiste pracownika – ojca wychowującego dziecko, dlatego nie może zostać przeniesione na inną osobę, np. matkę dziecka. Nieskorzystanie z tego uprawnienia powoduje jego przepadek.

Kto ma prawo do urlopu

Z urlopu może skorzystać ojciec biologiczny, jak i pracownik, który adoptował dziecko. Nie przysługuje on na etapie postępowania sądowego w sprawie adopcji oraz pracownikowi, który jest prawnym opiekunem dziecka (np. pracownik – ojciec małoletniej matki dziecka) albo pełni funkcję rodziny zastępczej dla dziecka.

Prawo do tego urlopu jest niezależne od tego, czy matka dziecka jest pracownicą, jest ubezpieczona z innego tytułu lub nie podlega wcale ubezpieczeniu.
Warunkiem skorzystania z urlopu ojcowskiego nie jest konieczność bycia małżonkiem matki swojego dziecka.

Co więcej, pracownik – ojciec nie musi z nią prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego. Może żyć z matką dziecka w konkubinacie. Również rozwód nie jest przeszkodą w prawie do skorzystania z urlopu ojcowskiego.

Prawo do tego urlopu przysługuje tylko pracownikowi, tj. osobie pozostającej w stosunku pracy. Nie są natomiast istotne ani rodzaj umowy o pracę, ani wymiar czasu pracy, w jakim pracownik pracuje, ani też jego dotychczasowy staż pracy.

Ile może trwać urlop ojcowski

Inaczej niż w przypadku urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski nie zależy od liczby urodzonych dzieci. Zawsze wynosi on 2 tygodnie.

Zasady wykorzystywania

Urlop ojcowski ma charakter fakultatywny i jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Należy go złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego.

Urlop ojcowski może być wykorzystany albo jednorazowo, albo w dwóch równych, tygodniowych częściach. Części nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie.
Urlop ojcowski jest udzielany niezależnie od innych urlopów – macierzyńskiego czy rodzicielskiego – o ile z tych ostatnich korzysta matka. Oznacza to, że może on być wykorzystywany jednocześnie z urlopem macierzyńskim wykorzystywanym przez matkę.

PRZYKŁAD

Ojciec dziecka wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze jednego tygodnia bezpośrednio po jego urodzeniu. W takim wypadku będzie mógł wykorzystać pozostały tydzień urlopu ojcowskiego przed ukończeniem przez nie 2. roku życia.

Urlop ojcowski to jeden z urlopów rodzicielskich.
W wydawnictwie "Urlopy rodzicielskie" można znaleźć całościowy opis poszczególnych urlopów związanych z rodzicielstwem, a także odpowiedzi na m.in. takie pytania: jaki jest ich wymiar, na jakich zasadach mogą być one wykorzystane, jak rodzice się mogą nimi dzielić (w ilu częściach) i jak mogą korzystać z urlopów jednocześnie, a także czy dopuszczalna jest praca w trakcie realizacji uprawnień. W książce zawartych jest dużo przydatnych wzorów. Dotyczą one w szczególności wniosków składanych pracodawcom przez rodziców, którzy zamierzają korzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem.
Czy wiesz, że:
  • Prawo do urlopu macierzyńskiego ma każda pracownica, która urodziła dziecko, bez względu na rodzaj umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona, staż pracy oraz wymiar czasu pracy
  • Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (które są obowiązkowe) pracownica może zrezygnować z pozostałej jego części i powrócić do pracy, pod warunkiem, że część tę wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko
  • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza
  • Urlop rodzicielski przysługuje pracownikom – obojgu rodzicom dziecka i mogą z niego korzystać jednocześnie
  • Rodzice mogą korzystać równolegle z urlopu rodzicielskiego przez cały jego okres
  • Urlop wychowawczy jest szczególną formą urlopu bezpłatnego, podczas którego zachowane są wszelkie uprawnienia pracownicze, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia
  • Z uprawnienia do urlopu wychowawczego może skorzystać wyłącznie pracownik – rodzic (opiekun), który posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy i wychowuje dziecko w wieku do 6 lat
  • Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie¬go, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego

Książka z informacjami o urlopach rodzicielskich już w środę 5 lipca z Dziennikiem Gazetą Prawną. A w niej odpowiedzi na te i na inne pytania.