Celem publikacji jest przedstawienie zmian w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych i funkcjonowania agencji zatrudnienia, a także zwrócenie uwagi na problematyczne kwestie powstałe na gruncie nowych przepisów.

W pierwszej kolejności omawiamy zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w tym w szczególności zmiany w zakresie maksymalnych limitów wykonywania pracy tymczasowej i regulacje mające zapewnić ich przestrzeganie. Dotychczasowy limit czasowy (18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy) nie będzie już dotyczył jedynie agencji pracy tymczasowej, ale obejmie również pracodawców użytkowników. Przeanalizowaliśmy również nowe obowiązki nałożone na agencje zatrudnienia i pracodawców użytkowników dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową czy dokonywania właściwych uzgodnień przed zawarciem umowy o taką pracę. Szczególną uwagę zwracamy także na rozszerzenie katalogu przepisów mających zastosowanie do osób kierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych i zmiany dotyczące korzystania z pracy takich osób. Ponadto komentarz w praktyczny sposób przedstawia m.in. zmiany w zakresie ustalania wynagrodzenia lub ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, warunki, jakie muszą zostać spełnione, by umowa o pracę tymczasową pracownicy w ciąży przedłużyła się do dnia porodu, a także nowy katalog sankcji, jakie mogą zostać nałożone na agencje pracy i pracodawców użytkowników za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

Druga część komentarza dotyczy w znacznej mierze zagadnień związanych z zagranicznymi agencjami zatrudnienia oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Najistotniejszą zmianą w tym zakresie jest wymóg uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia przez przedsiębiorców zagranicznych (wymienionych szczegółowo w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) posiadających uprawnienia i prowadzących działalność w zakresie pracy tymczasowej za granicą i zamierzających świadczyć tę usługę w Polsce, a także wprowadzenie obowiązku posiadania lokalu, w którym agencje zatrudnienia i inne wymienione w ustawie podmioty prowadzą swoje usługi. Ponadto w komentarzu omawiamy nową regulację dotyczącą kierowania cudzoziemców do pracy w Polsce, a także nowy katalog sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, w tym m.in. za powierzenie pracy cudzoziemcowi kierowanemu do pracy przez podmiot niebędący agencją zatrudnienia czy też kierowanie cudzoziemca do pracy w Polsce z naruszeniem wymogów z tym związanych.

W celu umożliwienia lepszego dostosowania praktyki do nowych regulacji skomentowaliśmy również przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

Mamy nadzieję, że to omówienie zmian, wzbogacone o przykłady i rekomendacje, ułatwi stosowanie znowelizowanych przepisów w praktyce i pozwoli lepiej zrozumieć pojawiające się na ich gruncie problemy.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI

Dotychczas w tygodniku Kadry i Płace komentowaliśmy m.in. ustawy:

- z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

- z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

- z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

- z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

- z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

- z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

- z 13 kwietnia 2007 r. o PIP

- z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

- z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl