Powiatowe urzędy pracy będą mogły refundować pracodawcom część kosztów wynagrodzenia osoby zajmującej się niesamodzielnym członkiem rodziny lub przyznawać im grant na telepracę, jeśli zdecydują się na taką formę ich zatrudnienia.
Takie zmiany zakłada projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj na posiedzeniu komisji polityki społecznej i rodziny. Wprowadza on pierwszy pakiet zmian wynikający z rządowego programu, który ma wspierać rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Większość zawartych w projekcie nowości dotyczy dwóch ustaw: z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) oraz z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065).
W przypadku pierwszej z nich zmieniane są głównie przepisy regulujące zasady korzystania z mieszkań chronionych, które mają funkcjonować jako: treningowe i wspierane. Dodatkowo środowiskowe domy samopomocy będą mogły uzyskać wyższą o 30 proc. dotację z budżetu państwa, gdy przebywają w nich osoby ze spektrum autyzmu.
– Opieka nad takimi osobami jest trudniejsza i kosztowniejsza. Chcemy, aby wyższe środki były przeznaczane na doposażenie placówek albo zatrudnienie dodatkowego personelu – mówił Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Z kolei modyfikacje w odniesieniu do ustawy o promocji zatrudnienia zakładają ułatwienia w dostępie do niektórych obecnie istniejących instrumentów aktywizacji zawodowej oraz wprowadzenie zupełnie nowych, które będą skierowane do opiekunów osób niepełnosprawnych (czyli takich, które zajmują się niesamodzielnym członkiem rodziny, ale nie są z tego tytułu uprawnione do świadczeń opiekuńczych). Preferencje mają dotyczyć np. uzyskiwania jednorazowej dotacji lub pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej. Co istotne, będą one mogły być stosowane nie tylko w odniesieniu do opiekunów, ale też pozostałych osób bezrobotnych, pod warunkiem że zamierzają założyć żłobek lub klub dziecięcy z miejscami integracyjnymi bądź świadczyć usługi rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci w miejscu zamieszkania.
Natomiast zupełnie nowym instrumentem będzie refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz nagrody za zatrudnienie opiekuna osoby niepełnosprawnej. Będzie ona przysługiwać pracodawcy przez okres sześciu miesięcy, jeśli zobowiąże się zatrudnić taką osobę na minimum pół etatu i utrzyma ją w pracy przez następne trzy miesiące. Taka refundacja będzie mogła wynosić nie więcej niż połowę minimalnego wynagrodzenia. Drugą nową zachętą będzie grant na telepracę w wysokości 12-krotności najniższej pensji na stworzenie takiego miejsca pracy, o ile pracodawca zagwarantuje, że utrzyma w tej formie zatrudnienia opiekuna przez rok na pełen etat lub przez 18 miesięcy, gdy będzie to połowa jego wymiaru.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy czekający na II czytanie