Wójt, który jest jednocześnie radcą prawnym, otrzymał propozycję pracy od swojego kolegi starosty. Czy będąc kierownikiem jednostki samorządowej może dorabiać w innym urzędzie?
Kwestie te regulują dwie ustawy. Zarówno ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), jak i ustawa o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458). Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie – czy wójt może dorabiać. Co do zasady może, niemniej pod kilkoma warunkami. Zgodnie z art. 27 ustawy o samorządzie gminnym funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć m.in. z funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie, członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą, zatrudnieniem w administracji rządowej czy mandatem posła lub senatora. Zatem wójt nie może być członkiem organu innej jednostki samorządowej (gminy, powiatu, województwa), ale może być przez te urzędy zatrudniony lub z nimi współpracować.
Zatem wójt szukający dodatkowego zajęcia musi zweryfikować, czy objęcia dodatkowej funkcji nie zakazują wprost przepisy. Po drugie, jak wskazuje ustawa o samorządzie gminnym, a ustawa o pracownikach samorządowych dodatkowo rozwija, inne kryterium, które wójt musi brać pod uwagę, to rodzaj wykonywanego dodatkowego zajęcia. Nawet jeśli nie jest to praca lub funkcja wprost zakazana przez przepisy, to dodatkowe zajęcie nie może licować z powagą wykonywanego zawodu i nie może powodować konfliktu interesów. Stosownie do art. 24e ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych – pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. Zatem co do zasady wójt może dorabiać i podejmować dodatkowe prace. Niemniej tylko takie, których wprost nie zakazuje ustawa bądź takie, które nie powodują konfliktu interesów.