Świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenia z PFRON - to niektóre ze świadczeń, jakie przysługują w związku ze śpiączką dziecka.

Świadczenie pielęgnacyjne

Kiedy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Jeżeli rezygnujesz z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem i jeżeli niepełnosprawność dziecka wymagającego opieki powstała przed ukończeniem przez nie 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczy.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne: Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1406 zł miesięcznie. Świadczenie będzie co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jakie dokumenty należy złożyć:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o nieskorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę;

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Procedura:

1. Należy pobrać, wypełnić i wydrukować wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – dostępny na stronach internetowych urzędów miast, gmin, dzielnic;

2. Należy dołączyć wymagane dokumenty: a) kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu), b) kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wymagającej opieki (akt urodzenia dziecka), c) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, d) dokumenty niezbędne do ustalenia okresu ubezpieczenia społecznego wraz z wypełnionym kwestionariuszem dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), e) oświadczenie o sposobie sprawowania opieki przez wnioskodawcę, f) oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, g) oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem;

3. Wniosek z załącznikami w formie papierowej należy złożyć w Urzędzie Dzielnicy/Gminy zgodnie z miejscem zamieszkania;

4. Wniosek i załączniki do wniosku można złożyć także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; Jeżeli okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Urzędu może wymagać takiego dokumentu;

5. W terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów, decyzję administracyjną otrzymuje się listem poleconym, a w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej - tą samą drogą.

Zasiłek opiekuńczy ==> Tu przeczytasz informacje o zasiłku opiekuńczym

Zasiłek pielęgnacyjny

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub Urzędzie Miasta.

Jakie dokumenty należy złożyć?

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

- kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny- oryginał do wglądu;

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - oryginał do wglądu. Kiedy wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny?

W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

Dofinansowanie z PFRON

Jakie są warunki i wysokość dofinansowania z PFRON?

Rodzice mogą otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do: - turnusu rehabilitacyjnego - dopłatę w wysokości 20-30% przeciętnego wynagrodzenia w zależności od stopnia niepełnosprawności, raz w roku, może otrzymać dziecko do 16 lat lub uczące się i niepracujące do 24 lat. Dla osób w szczególnej sytuacji życiowej dofinansowanie wynosi max. 40% przeciętnego wynagrodzenia; - sprzętu rehabilitacyjnego - nie więcej niż pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia; - likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i technicznych – dofinansowanie może wynieść do 95 proc. kosztów, nie może to być jednak więcej niż 57 tys. zł.

Jakie dokumenty należy złożyć? Jakie są kryteria dochodowe?

Aby uzyskać dofinansowanie z PFRON należy posiadać odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz spełniać kryterium dochodowe. O dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można ubiegać się wówczas, gdy przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym. Wniosek należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek można złożyć w każdym czasie.

Program NFZ leczenia dzieci ze śpiączką Jakie warunki trzeba spełnić aby zostać zakwalifikowanym do programu? - wiek pacjenta od 2 do 18 roku życia (nieukończone 18 lat w momencie przyjęcia); - od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC); - pozostawanie w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu urazu lub 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej; - stabilność podstawowych parametrów życiowych; - stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego.

Co obejmuje program ?

Program obejmuje kompleksowy sposób postępowania z pacjentem znajdującym się w śpiączce, w tym m.in.: - opiekę lekarską i pielęgniarską; - badania zlecone przez lekarza; - leczenie bólu; - leczenie spastyczności przy zastosowaniu toksyny botulinowej; - opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną; - rehabilitację;
- żywienie dojelitowe i pozajelitowe; - zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego.

Dofinansowanie z NFZ

1. Przedmioty ortopedyczne i pomocnicze Zwykle ustala tzw. limit na produkt i pokrywa zakup najwyżej do wysokości tego limitu. Resztę musi opłacić pacjent, przy czym udział własny może pomóc pokryć PFRON. 2. Pielęgniarska opieka długoterminowa, przysługującą przewlekle chorym, którzy nie potrzebują hospitalizacji i mogą przebywać w domu, ale wymagają systematycznej opieki. Podstawą do dostania wsparcia jest skierowanie od lekarza prowadzącego pacjenta.

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, np. materaca przeciwodleżynowego?

- konieczne jest wypełnienie zlecenia przez lekarza specjalistę, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia; - potwierdzenie zlecenia w najbliższym oddziale NFZ lub punkcie ewidencyjnym; - realizacja zlecenia u świadczeniodawcy, który ma zawartą umowę z NFZ.

Świadczenia z pomocy społecznej

Zasiłek celowy - przyznawany jest na konkretny cel, np. zakup leków, leczenie. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach specjalny zasiłek celowy może zostać przyznany, nawet jeśli wnioskodawca przekracza kryterium dochodowe. Wniosek składa się osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Niezbędne dokumenty: - wniosek o przyznanie zasiłku celowego; - dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem; - dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy; - inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku, np. zaświadczenie lekarskie. Po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku celowego obligatoryjnie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu. Termin załatwienia sprawy wynosi maksymalnie jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.

Powyższy tekst pochodzi z poradnika prawnego dla rodzin osób w śpiączce, który powstał dzięki prawnikom z warszawskiej Kancelarii Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska dla Fundacji Akogo.