Sejm przyjął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Zmienia on zasady przyznawania im niektórych świadczeń.
Zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami uprawnieni o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego w kwocie 400 zł miesięcznie, co do zasady na okres roku, po spełnieniu określonego kryterium dochodowego. W przypadku uprawnionych samotnie gospodarujących dochód nie powinien przekraczać kwoty odpowiadającej 120 proc. najniższej emerytury, z kolei dochód na osobę w rodzinie nie mógł być wyższy niż 100 proc. najniższej emerytury. Bezterminowo mogły być przyznane tylko tym, którzy ukończyli 67 lat i to w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Jeżeli nowelizacja w przyjętym przez posłów kształcie wejdzie w życie, to takie osoby otrzymają wspomniane 400 zł bezterminowo i bez względu na dochód.
Szacuje się, że o świadczenia pieniężne może wystąpić nawet 60 tys. potencjalnych beneficjentów. Do tej pory była ich garstka.
Zgodnie ze stanem na 28 lutego 2017 r. spośród uprawnionych o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych świadczenie pobierało jedynie 591 osób.
Nowelizacja przewiduje również możliwość przyznania pomocy jednorazowej, w szczególnych przypadkach, nawet do wysokości 300 proc. najniższej emerytury. Zakłada też udzielenie pomocy okresowej, wypłacanej raz w miesiącu, w wysokości 100 proc. najniższej emerytury. Takie świadczenie przyznawane będzie na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Projekt zmienia również definicję osoby represjonowanej przez poszerzenie tego kręgu o te prześladowane do 31 lipca 1990 r.
Nowelizacja ma wejść w życie 31 sierpnia br.
Etap legislacyjny
Projekt trafi do Senatu