Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Dlatego odmowa przyznania wsparcia ze względu na to, że dochód był wyższy zaledwie o 1 gr niż wymagany próg, stoi z nim w sprzeczności – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Rozpatrywał on skargę na decyzję gminy w sprawie 500 zł na dziecko. O ich przyznanie ubiegała się matka samotnie wychowująca pierwszego i jedynego potomka. Świadczenie jest wtedy uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.) wynosi 800 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny. W tym przypadku dochód wyniósł 800,01 zł, co oznacza, że został przekroczony o 1 gr. W efekcie gmina odmówiła przyznania 500 zł.
Matka złożyła odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Wskazała, że decyzja samorządu jest niesprawiedliwa, bo dochód jej dwuosobowej rodziny okazał się wyższy tylko o 1 gr. Dodała też, że należne alimenty na syna otrzymuje w niepełnej wysokości.
SKO nie uwzględniło zarzutów matki i utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Podkreśliło, że była zgodna z przepisami i zasadna, bo dla rozstrzygnięcia sprawy bez znaczenia pozostaje, czy dochód w przeliczeniu na członka rodziny przekroczył kryterium znacznie czy nieznacznie. W orzecznictwie ugruntowany jest bowiem pogląd, że nawet niewielkie przekroczenie progu wyklucza możliwość przyznania świadczenia wychowawczego.
Rodzic postanowił walczyć o swoje racje przed WSA w Poznaniu. Ten podzielił jego zarzuty i uchylił wcześniejsze rozstrzygnięcia gminy oraz SKO, nakazując im ponowne rozpatrzenie sprawy. W ocenie WSA chociaż odmowa przyznania świadczenia wychowawczego matce jest zgodna z literalnym brzmieniem art. 5 ust. 3 ustawy, to nie bierze pod uwagę wykładni celowościowej tego przepisu ani treści art. 4 ust. 1. Zgodnie z nim celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokajaniem potrzeb życiowych. Natomiast w tym konkretnym przypadku kryterium zostało przekroczone o 1 gr, czyli kwotę, która nie ma żadnej wartości nabywczej w obecnych realiach rynku w naszym kraju, i matka nie może za nią kupić nawet najtańszego produktu żywnościowego.
W związku z tym gdy kryterium zostało przekroczone o najniższą jednostkę monetarną, która nie ma żadnej wartości, odmowa przyznania 500 zł na dziecko jest niezgodna ze wspomnianym celem świadczenia.
WSA zauważył też, że takie przekroczenie pozostaje w granicach błędu matematycznego i tym samym kwota 1 gr stanowi wartość możliwą do pominięcia w tej sprawie.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 10 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Po 713/16.