Organ rentowy uznał, że należy ją traktować jako świadczenie pieniężne, a przychód z tego tytułu powiększa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, którzy z takiej karty korzystają.
Firma chce udostępniać pracownikom za częściową odpłatnością imienne karty paliwowe z określonym limitem tankowania. Wartość uzyskanego świadczenia stanowić będzie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym przedsiębiorca ma wątpliwości, czy powiększy on podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, którzy skorzystają z takich kart.
W ocenie wnioskodawcy przychód ten będzie wyłączony w oparciu o par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2236). Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.
Zdaniem przedsiębiorcy nie ma znaczenia, czy pracodawca przekazuje karty paliwowe lub refunduje częściowo koszty przejazdów do pracy, ewentualnie kupuje bilety komunikacji. Zarówno transport publiczny, jak i samochód zaliczają się bowiem do środków lokomocji. Wnioskodawca wskazał jednocześnie, że pojęcie „korzyść materialna” oznacza również ekwiwalent pieniężny. Nie ma zatem uzasadnienia dla ewentualnego wyłączenia którejś ze wskazanych wyżej form spod regulacji par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia.
Przedsiębiorca zwrócił też uwagę, że organ rentowy wielokrotnie opowiadał się za wyłączeniem z podstawy wymiaru składek np. pakietów medycznych, kart sportowych, dodatkowych ubezpieczeń lub szczepionek. Dlatego jego zdaniem przychód z tytułu kart paliwowych nie powinien powiększać podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, którzy z nich skorzystają.
Organ miał jednak odmienne zdanie.
W uzasadnieniu zwrócił uwagę, że zgodnie z treścią par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia nie każde świadczenie może korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. A już na pewno nie przychody, które przybierają postać pieniężną.
Organ wskazał, że karta paliwowa będzie rodzajem karty płatniczej zasilanej do określonej wartości, tj. limitu tankowania. Zatem nie można jej utożsamiać z bonem czy talonem uprawniającym do wymiany na usługę czy towar. Należy ją uznać raczej za świadczenie pieniężne. Z tego względu przychód z tego tytułu należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie z 8 maja 2017 roku (WPI/200000/43/534/2017)