30 września 2017 roku kończy się pierwszy okres programu Rodzina 500+. Osoby, które chcą nadal otrzymywać 500 zł na dziecko, muszą złożyć kolejny wniosek.

W 2017 roku świadczenie w wysokości 500 złotych nadal przysługuje na każde drugie i każde kolejne dziecko, a jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny. Tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie, pomoc będzie przekazywana także na pierwsze dziecko. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł na miesiąc. 12 najważniejszych pytań i odpowiedzi w sprawie 500 plus>>

Do programu 500+ można dołączyć w każdym momencie - należy złożyć odpowiedni wniosek osobiście w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, lub przez internet (potrzebny jest wtedy tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny). Wniosek o 500 zł na dziecko. Druk do pobrania>> Oprócz wniosku trzeba dostarczyć także dodatkowe zaświadczenia i oświadczenia - tak dokładnie wygląda składanie wniosku o 500 zł na dziecko>>

Wniosek o świadczenie składa się raz do roku, a pieniądze są wypłacane nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało 500+. Świadczenie jest przyznawane w cyklach, które trwają od 1 października do 30 września następnego roku (okres świadczeniowy). Wyjątkowo tylko pierwsza tura 500 plus zaczęła się 1 kwietnia 2016 roku.

30 września kończy się więc pierwszy okres świadczeniowy dla rodziców, którzy złożyli wniosek o 500 zł. Wnioski o świadczenie na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Jeżeli rodzice lub opiekunowie złożą wniosek do 31 sierpnia 2017 roku, wypłata świadczenia za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 roku. Natomiast, jeśli wniosek zostanie złożony od 1 września do dnia 31 października 2017 roku, to 500 zł za miesiąc październik zostanie wypłacone do dnia 30 listopada 2017 roku.

Rząd planuje zmiany w programie 500 plus i to już od 2017 roku. Rada Ministrów zaproponowała między innymi wprowadzenie możliwości składania wniosków o 500+ przez internet na nowy okres już od lipca - wnioski przekazywane droga tradycyjną nadal byłyby przyjmowane od 1 sierpnia. Jednak, jak zapewnia MRPiPS, proponowane korekty w programie nie zmieniają zasad wypłaty tego świadczenia>>