Zniesienie Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych może naruszać prawa pracownicze – uważa rzecznik praw obywatelskich.
Od 1 września 2017 r. obydwa podmioty zostaną zlikwidowane, a w ich miejsce powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie funkcjonował obok Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zmiany będą miały duży wpływ na zatrudnienie w tych instytucjach. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi w terminie miesiąca od dnia otrzymania propozycji pracy pracownicy likwidowanych agencji muszą zdecydować, czy akceptują przedstawione warunki.
Natomiast osobom, którym do 31 maja 2017 r. nie zostanie zaproponowane zatrudnienie, stosunek pracy wygaśnie z mocy prawa 31 sierpnia 2017 r.
Ustawodawca nie nałożył przy tym na pracodawcę obowiązku wskazania pracownikowi powodów, dla których nie zaproponował mu nowych warunków.
Zdaniem RPO przyjęta w ustawie konstrukcja wygaśnięcia stosunku pracy budzi wątpliwości konstytucyjne.
Nowe przepisy nie zawierają bowiem jakichkolwiek przesłanek merytorycznych, którymi powinien kierować się pracodawca, podejmując decyzję w tym zakresie. Nie nakazują też uwzględniać ich kwalifikacji. W ocenie RPO stwarza to możliwość całkowicie arbitralnego decydowania o tym, kto utrzyma pracę. Ustawodawca odstąpił zatem od konstytucyjnego obowiązku stworzenia gwarancji prawnych ochrony pracownika przed nieuzasadnionymi działaniami pracodawcy.
W przekonaniu rzecznika kwestionowane przepisy mogą naruszać art. 60 konstytucji. Gwarantuje on obywatelom korzystającym z pełni praw publicznych dostęp do służby publicznej na jednakowych zasadach. Natomiast nowe przepisy nie zapewniają pracownikom Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego takich gwarancji.
RPO zwrócił jednocześnie uwagę, że wygaśnięcie stosunku pracy z mocy samego prawa pozbawia te osoby ochrony sądowej. Sąd nie zbada bowiem, z jakich przyczyn pracodawca nie zaproponował im nowych warunków pracy i płacy.
Z tego powodu rzecznik zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.