Jednym z przejawów realizacji prawa pracownika do godziwego wynagrodzenia jest zagwarantowanie mu przez prawa pensji, co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 2009 roku wynosi ono 1276,00 zł (dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy). Ustalona na dany rok kwota wynagrodzenia minimalnego jest kwotą brutto. Należy ją pomniejszyć o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń w eGP