Tak

Ustawa dopuszcza ustalenie przez pracodawcę wynagrodzenia pracownika w wysokości niższej od minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być niższe niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia. Do okresu pierwszego roku pracy wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Chodzi tu zatem nie tylko o zatrudnienie w ramach umowy o pracę, lecz także o inne podstawy wykonywania pracy, jeżeli opłacano z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne. Wejście na rynek pracy młodzieży z roczników wyżu demograficznego skłoniło rząd do zaproponowania rozwiązania, które może zachęcić pracodawców do wykreowania nowych stanowisk pracy. Dobór kryterium w postaci stażu pracy nie jest zatem przypadkowe. Uwzględnia przede wszystkim okoliczność, że mniejsze szanse na zatrudnienie mają osoby bez żadnego doświadczenia zawodowego w porównaniu z osobami z określonym stażem pracy.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).