Niepełnosprawni, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą otrzymać pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sięgającą 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
Osoby niepełnosprawne decydujące się na założenie firmy, rozpoczęcie działalności rolniczej czy przystąpienie do spółdzielni socjalnej mogą zawrzeć umowę ze starostą o udzielenie jednorazowego dofinansowania.
Pomoc na założenie przedsiębiorstwa wypłaca PFRON za pośrednictwem powiatów. Wysokość dotacji określa umowa między osobą niepełnosprawną a starostą, z tym że nie może ona być wyższa od 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (w IV kwartale tego roku była to kwota 44 528,25 zł). Dotacji nie otrzyma niepełnosprawny, który dostał już środki publiczne na ten sam cel. Osoba, która otrzyma pomoc, będzie musiała ją zwrócić wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, jeśli z własnej winy naruszy warunki umowy ze starostą.

Wypełnienie i ocena wniosku

Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Wniosek należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy.
Starosta sprawdza go pod względem rachunkowym oraz formalnym.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach oraz wzywa do ich usunięcia. Niepełnosprawny ma na to dwa tygodnie od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, starosta pozostawi jego wniosek bez rozpatrzenia.
W trakcie oceny wniosku starosta bierze pod uwagę:
• przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
• popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
• kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
• uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
• wysokość środków własnych wnioskodawcy;
• wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.
Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały o podziale środków PFRON przekazanych powiatowi na cele związane z rehabilitacją niepełnosprawnych).

Wysokość dotacji

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o swej decyzji oraz wzywa go do negocjacji warunków umowy.

14 dni na negocjacje

Negocjacje takie powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W ciągu kolejnych dwóch tygodni od zakończenia pertraktacji obie strony zawierają umowę o wypłatę dofinansowania do założenia firmy.
Starosta przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przedtem osoba niepełnosprawna musi jednak przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli starostwo przekazało wnioskodawcy środki wyższe od należnych (ustalonych w umowie), niepełnosprawny musi poinformować starostę o wysokości nienależnie pobranej kwoty oraz zwrócić ją w terminie trzech miesięcy od dnia jej ujawnienia. Natomiast jeśli samorząd wypłacił wnioskodawcy mniej pieniędzy, niż stanowi umowa, niepełnosprawny może poinformować starostę o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą, oraz złożyć wniosek o wypłatę tej kwoty w terminie do 15 lutego roku następującego po roku, w którym upłynęły dwa lata od momentu założenia firmy.
Niepełnosprawny korzystający z pomocy jest zobowiązany do przechowywania przez dziesięć lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami.
44,5 tys. zł może otrzymać niepełnosprawny na założenie firmy
749 mln zł otrzymają w 2009 roku z PFRON samorządy na rehabilitację niepełnosprawnych
Podstawa prawna
• Art. 12a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).
• Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).