statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa: Wymagania podczas kontroli z ZUS

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Marcin Nagórek27.04.2017, 07:25; Aktualizacja: 27.04.2017, 07:31
ZUS

Nie jest więc niczym uzasadnione, aby pełnomocnik przedsiębiorcy nie mógł być jednocześnie osobą upoważnioną do reprezentowania płatnika składek w trakcie kontroli. Takie założenie nie było celem racjonalnego ustawodawcy. ⒸⓅźródło: ShutterStock

Dlaczego podczas kontroli nie jest wymagane imienne pełnomocnictwo?

● Miałem niedawno kontrolę z ZUS. W trakcie kontroli mój pracownik przedłożył pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji, sądami oraz innymi podmiotami, w tym US i ZUS, we wszystkich sprawach należących do właściwości tych organów, również w zakresie doręczeń i czynności kontrolnych. Inspektor kontroli je zakwestionował, powołując się na konieczność przedłożenia imiennego upoważnienia do reprezentowania płatnika w czasie kontroli ZUS, a nie pełnomocnictwa ogólnego. Czy miał rację?

Niekoniecznie. Kontrolę wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych reguluje rozdział 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek. Przepisy ustawy systemowej precyzują w sposób dość szczegółowy, co powinno zawierać upoważnienie inspektora kontroli do jej przeprowadzenia. W zakresie upoważnienia osoby działającej w imieniu płatnika składek art. 89 ust. 3 ustawy systemowej wskazuje jedynie, że w przypadku nieobecności płatnika składek kontrola może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej i po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw płatnika składek. Z czynności tych sporządza się protokół i doręcza niezwłocznie płatnikowi składek. Zarówno ustawa, jak i rozporządzenie w żadnym miejscu nie określają, jak powinno wyglądać takie umocowanie. Zgodnie z ustawą systemową do kontroli płatników składek będących przedsiębiorcami stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 80 ust. 1 tej ustawy czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Kontrolowany jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Również te przepisy nie formułują żadnych szczególnych wymagań co do treści takiego umocowania. W opisanej sytuacji przedłożone inspektorowi kontroli pełnomocnictwo zawierało w swojej treści sformułowanie, że osoba upoważniona reprezentuje płatnika przed innymi podmiotami, w tym ZUS, we wszystkich sprawach należących do właściwości tych organów, jak również w zakresie czynności kontrolnych. Użycie słów „w tym” oznacza, że jego zakres jest szeroki i może obejmować również kontrolę prowadzoną przez zakład. Wydaje się, że jedynie dokument, który nie zawiera wskazanych informacji, nie jest podstawą do wszczęcia kontroli przez ZUS w przedsiębiorstwie.

Nie jest więc niczym uzasadnione, aby pełnomocnik przedsiębiorcy nie mógł być jednocześnie osobą upoważnioną do reprezentowania płatnika składek w trakcie kontroli. Takie założenie nie było celem racjonalnego ustawodawcy. ⒸⓅ

Podstawa prawna

Art. 89 i 92a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz.U. nr 164, poz. 1165).

Art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

● Przez kilka lat prowadziłem własną firmę. Niestety, firma nie przetrwała na rynku. Muszę teraz spłacać długi z nią związane. Dostałem ostatnio z ZUS decyzję ze wskazaniem zaległości, które powinienem spłacić. Wniosłem odwołanie od decyzji, ale chciałbym się przed sądem dogadać z ZUS. Pomyślałem, że spłacę większość zadłużenia, ale bez odsetek, przecież i tak ZUS nie ściągnie tych składek w drodze egzekucji, bo nie mam majątku. Czy mogę wystąpić z taką propozycją ugody przed sądem?

Oczywiście można taki wniosek złożyć, ale ZUS takiej ugody nie zawrze. Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązaniami publicznoprawnymi. Obowiązek ich opłacania wynika z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Zgodnie z jej art. 46 płatnik składek jest zobowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Nieuregulowanie składek w terminie powoduje powstanie zaległości składkowej z mocy prawa. Z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu składek ZUS nie może swobodnie decydować, które składki zobowiązany ma zapłacić, a od których można odstąpić. Co więcej, w postępowaniu sądowym z odwołania od decyzji zakładu obowiązuje wyraźny zakaz zawierania ugody. W myśl art. 47712 kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie jest dopuszczalne zawarcie ugody. Jest to uzasadnione, ponieważ przepisy materialnego prawa ubezpieczeń społecznych mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie mogą być wolą stron w żaden sposób modyfikowane. Zatem nie jest możliwe spłacenie tylko części zobowiązań za zgodą ZUS. W przypadku braku środków na spłatę zobowiązania w całości, można zawsze spróbować skorzystać z ulg w spłacie przewidzianych ustawą systemową, tj. albo umorzenia składek, albo ich rozłożenia na raty, oczywiście po spełnieniu ustawowych przesłanek. ⒸⓅ

Podstawa prawna

Art. 28–29, art. 46 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).


Pozostało jeszcze 56% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane