statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa: Wymagania podczas kontroli z ZUS

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Marcin Nagórek27.04.2017, 07:25; Aktualizacja: 27.04.2017, 07:31
ZUS

Nie jest więc niczym uzasadnione, aby pełnomocnik przedsiębiorcy nie mógł być jednocześnie osobą upoważnioną do reprezentowania płatnika składek w trakcie kontroli. Takie założenie nie było celem racjonalnego ustawodawcy. ⒸⓅźródło: ShutterStock

Dlaczego podczas kontroli nie jest wymagane imienne pełnomocnictwo?

● Miałem niedawno kontrolę z ZUS. W trakcie kontroli mój pracownik przedłożył pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji, sądami oraz innymi podmiotami, w tym US i ZUS, we wszystkich sprawach należących do właściwości tych organów, również w zakresie doręczeń i czynności kontrolnych. Inspektor kontroli je zakwestionował, powołując się na konieczność przedłożenia imiennego upoważnienia do reprezentowania płatnika w czasie kontroli ZUS, a nie pełnomocnictwa ogólnego. Czy miał rację?

Niekoniecznie. Kontrolę wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych reguluje rozdział 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek. Przepisy ustawy systemowej precyzują w sposób dość szczegółowy, co powinno zawierać upoważnienie inspektora kontroli do jej przeprowadzenia. W zakresie upoważnienia osoby działającej w imieniu płatnika składek art. 89 ust. 3 ustawy systemowej wskazuje jedynie, że w przypadku nieobecności płatnika składek kontrola może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej i po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw płatnika składek. Z czynności tych sporządza się protokół i doręcza niezwłocznie płatnikowi składek. Zarówno ustawa, jak i rozporządzenie w żadnym miejscu nie określają, jak powinno wyglądać takie umocowanie. Zgodnie z ustawą systemową do kontroli płatników składek będących przedsiębiorcami stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 80 ust. 1 tej ustawy czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Kontrolowany jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Również te przepisy nie formułują żadnych szczególnych wymagań co do treści takiego umocowania. W opisanej sytuacji przedłożone inspektorowi kontroli pełnomocnictwo zawierało w swojej treści sformułowanie, że osoba upoważniona reprezentuje płatnika przed innymi podmiotami, w tym ZUS, we wszystkich sprawach należących do właściwości tych organów, jak również w zakresie czynności kontrolnych. Użycie słów „w tym” oznacza, że jego zakres jest szeroki i może obejmować również kontrolę prowadzoną przez zakład. Wydaje się, że jedynie dokument, który nie zawiera wskazanych informacji, nie jest podstawą do wszczęcia kontroli przez ZUS w przedsiębiorstwie.

Nie jest więc niczym uzasadnione, aby pełnomocnik przedsiębiorcy nie mógł być jednocześnie osobą upoważnioną do reprezentowania płatnika składek w trakcie kontroli. Takie założenie nie było celem racjonalnego ustawodawcy. ⒸⓅ

Podstawa prawna

Art. 89 i 92a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz.U. nr 164, poz. 1165).

Art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

● Przez kilka lat prowadziłem własną firmę. Niestety, firma nie przetrwała na rynku. Muszę teraz spłacać długi z nią związane. Dostałem ostatnio z ZUS decyzję ze wskazaniem zaległości, które powinienem spłacić. Wniosłem odwołanie od decyzji, ale chciałbym się przed sądem dogadać z ZUS. Pomyślałem, że spłacę większość zadłużenia, ale bez odsetek, przecież i tak ZUS nie ściągnie tych składek w drodze egzekucji, bo nie mam majątku. Czy mogę wystąpić z taką propozycją ugody przed sądem?

Oczywiście można taki wniosek złożyć, ale ZUS takiej ugody nie zawrze. Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązaniami publicznoprawnymi. Obowiązek ich opłacania wynika z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Zgodnie z jej art. 46 płatnik składek jest zobowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Nieuregulowanie składek w terminie powoduje powstanie zaległości składkowej z mocy prawa. Z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu składek ZUS nie może swobodnie decydować, które składki zobowiązany ma zapłacić, a od których można odstąpić. Co więcej, w postępowaniu sądowym z odwołania od decyzji zakładu obowiązuje wyraźny zakaz zawierania ugody. W myśl art. 47712 kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie jest dopuszczalne zawarcie ugody. Jest to uzasadnione, ponieważ przepisy materialnego prawa ubezpieczeń społecznych mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie mogą być wolą stron w żaden sposób modyfikowane. Zatem nie jest możliwe spłacenie tylko części zobowiązań za zgodą ZUS. W przypadku braku środków na spłatę zobowiązania w całości, można zawsze spróbować skorzystać z ulg w spłacie przewidzianych ustawą systemową, tj. albo umorzenia składek, albo ich rozłożenia na raty, oczywiście po spełnieniu ustawowych przesłanek. ⒸⓅ

Podstawa prawna

Art. 28–29, art. 46 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).


Pozostało 56% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane