Komu pracodawca może zlecić wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników?
Przeprowadzanie na swój koszt badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie ich wyników oraz udostępnianie ich pracownikom, to – stosownie do art. 227 par. 1 pkt 2 kodeksu pracy – jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony pracowników przed chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z wykonywaną pracą. Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów, przypadki, w których jest konieczne prowadzenie pomiarów ciągłych, sposób rejestrowania i przechowywania wyników określa rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (dalej: r.b.p.c.s.). Z kolei wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określa stosowne rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej.
W myśl par. 15 r.b.p.c.s. badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy powinny być wykonywane przez laboratoria, które mają akredytację na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności. Gdy ich brak, mogą to robić laboratoria:
● szkół wyższych, instytutów naukowych PAN lub instytutów badawczych, które prowadzą badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i mają wdrożony system zapewnienia jakości lub
● Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – jeżeli mają wdrożony system zapewnienia jakości lub
● prowadzone przez jednostki organizacyjne albo osoby fizyczne, które uzyskały certyfikat kompetencji w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności, dysponujące aparaturą do badań i pomiarów podlegającą udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu.
Badania i pomiary wykonuje się zgodnie z metodami określonymi w Polskich Normach, a w razie ich braku metodami rekomendowanymi i sprawdzonymi przez laboratoria akredytowane bądź przez laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych PAN lub instytutów badawczych prowadzących badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i mających wdrożony system zapewnienia jakości.
Podstawa prawna
Art. 227 par. 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Par. 15 i 16 rozporządzenia ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33, poz. 166).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 817 ze zm.).
Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r. poz. 655 ze zm.).