Pozbawienie ubezpieczonego świadczenia rehabilitacyjnego w sytuacji, gdy wstrzymano mu wypłatę emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia, jest zgodne z ustawą zasadniczą. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny.
Z pytaniem prawnym w tej sprawie wystąpił do TK Sąd Rejonowy w Gliwicach. Miał bowiem wątpliwości, czy art. 18 ust. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372) jest zgodny z art. 2 w związku z art. 67 ust. 1 ustawy zasadniczej.
Pytanie prawne zapadło na kanwie sprawy M.P., który pracował w spółce akcyjnej w K. W międzyczasie, nadal pozostając aktywnym zawodowo, złożył do ZUS wniosek o emeryturę. Organ rentowy przyznał mężczyźnie świadczenie. Jego wypłatę wstrzymano właśnie ze względu na kontynuowanie zatrudnienia. Jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy M.P. uległ wypadkowi i z powodu niezdolności do pracy pobierał zasiłek chorobowy, a następnie świadczenie rehabilitacyjne, ale tylko do czasu, aż w toku kontroli ZUS ustalił, że mężczyzna posiada prawo do emerytury. Wówczas organ rentowy odmówił ubezpieczonemu dalszej wypłaty świadczenia i uchylił swoją wcześniejszą decyzję w tym zakresie. W tej sytuacji M.P. musiał rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę i zaczął pobierać emeryturę.
W ocenie sądu pytającego zakwestionowany art. 18 ust. 7 ustawy zasiłkowej w zakresie, w jakim pozbawia świadczenia rehabilitacyjnego osobę uprawnioną do emerytury, której wypłata została zawieszona na czas trwania stosunku pracy, narusza istotę praw socjalnych, które są gwarantowane w art. 67 ust. 1 konstytucji.
Zdaniem gliwickiego sądu przepis ten godzi również w zasady sprawiedliwości społecznej i poprawnej legislacji, wyrażone w art. 2 konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny nie podzielił jednak tej opinii.
W uzasadnieniu wskazał, że ustawodawca może, w granicach swobody określonej w art. 67 ust. 1 konstytucji, określić przesłanki nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego w taki sposób, jaki wynika z zakwestionowanego art. 18 ust. 7 ustawy zasiłkowej. – Jest zatem upoważniony do odmowy prawa do tego świadczenia, jeżeli ubezpieczonemu zagwarantowano już inne środki utrzymania w ramach zabezpieczenia społecznego – uzasadniał sędzia sprawozdawca Zbigniew Jędrzejewski.
Zdaniem TK ograniczenie kręgu podmiotów mających prawo do świadczenia rehabilitacyjnego nie może być również postrzegane jako niezgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej. – Podejmując decyzję o kontynuowaniu zatrudnienia pracownik, który nabył uprawnienia emerytalne, powinien mieć świadomość nie tylko skutków w postaci zawieszenia wypłaty emerytury, ale także ustawowych ograniczeń w zakresie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego – argumentował sędzia Jędrzejewski. Podkreślił jednocześnie, że stosunkowo długi czas, w jakim zatrudniony może pobierać zasiłek chorobowy, stanowi wystarczającą gwarancję skorzystania z możliwości podjęcia decyzji o wznowieniu pobierania świadczenia emerytalnego.
ORZECZNICTWO
Wyrok TK z 25.04, sygn. akt P 34/15.