Pracodawca zobowiązany jest wypłacać wynagrodzenie do rąk pracownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy układ zbiorowy pracy przewiduje inną formę lub pracownik wyrazi pisemną zgodę na wypłatę bezgotówkową.

Kodeks pracy nie dopuszcza natomiast możliwości uregulowania tej kwestii w regulaminie pracy czy innych przepisach zakładowych. Zatem, przyjmując w przytoczonej sytuacji, że pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy, na dokonywanie wypłat za pośrednictwem rachunków bankowych musi uzyskać zgodę pracowników. Oświadczenie pracownika wyrażające taką zgodę musi mieć formę pisemną i powinno być przechowywane w prowadzonej przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Natomiast w żadnym razie pracodawca nie może jednostronnie narzucić pracownikom innego sposobu wypłaty pensji.

DANUTA KLUCZ

ekspert z zakresu prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 84, art. 85 i art. 86 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)