Gminy i powiaty mogą do 4 maja składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń osób pracujących z rodzinami biologicznymi i zastępczymi. Preferencje przewidziano dla samorządów zatrudniających na etat.
Ruszyła kolejna edycja resortowego programu pozwalającego uzyskać dotacje do zatrudnienia asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na ten cel Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy w tym roku 120 mln zł, czyli o 50 mln zł więcej niż w 2016 r.
Reklama

Reklama
Zadaniem tych pierwszych jest wspieranie osób niewydolnych wychowawczo, a od 2017 r. również zapewnianie pomocy kobietom w ciążach powikłanych i rodzinom z nieuleczalnie chorymi dziećmi (w ramach programu „Za życiem”). Z kolei rolą koordynatora jest oferowanie pomocy opiekunom zastępczym.
Wnioski składa się do wojewodów. W tym roku poza wyższą kwotą przeznaczoną na realizację programu resort postanowił dodatkowo zmodyfikować zasady ubiegania się o dotacje. Wprowadzony został bowiem wymóg zagwarantowania przez samorząd wkładu własnego, a miesięczna kwota dofinansowania będzie zróżnicowana w zależności od sposobu zatrudnienia asystenta i koordynatora. W przypadku asystenta rodziny będzie to maksymalnie:

2100 zł, jeśli osoba będzie zatrudniona na etat. Jednocześnie dotacja powinna stanowić 67 proc. kosztów wynagrodzenia (pozostałe 33 proc. to wkład własny), 1500 zł, jeśli będzie wykonywać obowiązki na podstawie umowy-zlecenia równoważnej czasowo w stosunku do etatu. Taka dotacja powinna stanowić 50 proc. kosztów wynagrodzenia, co oznacza, że pozostałe 50 proc. musi pokryć samorząd.

Natomiast w odniesieniu do koordynatora rodzinnej pieczy finansowe wsparcie będzie wynosić nie więcej niż:

2000 zł, gdy będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, 1400 zł, jeśli będzie miał podpisaną umowę-zlecenie równoważną czasowo w stosunku do etatu.

Przy obydwu kwotach zachowana będzie taka sama proporcja między dofinansowaniem i wkładem własnym, która dotyczy asystentów – odpowiednio 67 proc. i 33 proc. przy etacie oraz po 50 proc. przy kontrakcie cywilnoprawnym. Co ważne, dotacja będzie obejmować cały 2017 r. i w odniesieniu do osób, które rozpoczęły pracę od stycznia, samorządy otrzymają refundację kosztów poniesionych od tego miesiąca.
Tak jak w poprzednich latach gminy i powiaty, które chcą skorzystać z dotacji, powinny złożyć swoje zapotrzebowanie na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie. Muszą je przesłać w formie papierowej i elektronicznej do swojego urzędu wojewódzkiego. Termin na przekazywanie ofert mija 4 maja. Następnie wojewodowie będą mieli 14 dni na ich ocenę pod kątem formalnym i merytorycznym, po czym zbiorcze zestawieniem zakwalifikowanych zapotrzebowań przekażą do MRPiPS. To właśnie resort w ciągu kolejnych 21 dni przedstawi listę gmin i powiatów, które otrzymają dotację wraz z podziałem środków. Wreszcie pieniądze trafią do powiatów po tym, gdy podpiszą umowy w tej sprawie z wojewodami.
W sytuacji gdy złożone przez samorządy oferty przekroczą kwotę przewidzianą na realizację programu w tym roku, ministerstwo zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych kryteriów, takich jak np. wskaźnik dochodów podatkowych na 2016 r. Przy rozstrzyganiu o przyznaniu dotacji będą też brane pod uwagę preferencje dla tych samorządów, które w 2016 r. zatrudniły asystentów na etacie, na poziomie co najmniej 75 proc. wszystkich zatrudnionych w ramach programu osób w relacji do tych na umowie-zleceniu, a koordynatorów na poziomie 100 proc. Co istotne, te gminy i powiaty będą miały zagwarantowane dofinansowanie. Preferencje będą też miały te jednostki, które w 2017 r. utworzyły stanowiska asystentów i koordynatorów, niezależnie od tego, czy będzie to stosunek pracy, czy kontrakt cywilnoprawny.
Ponadto samorządy, które w tym roku będą zatrudniały asystentów oraz koordynatorów na etacie na poziomie 100 proc. wszystkich zatrudnionych w ramach programu, będą miały zapewnione dofinansowanie w kolejnej edycji konkursu w 2018 r.
WAŻNE
Służby wojewody będą mogły po terminie na złożenie zapotrzebowania wystąpić do gminy lub powiatu o jego uzupełnienie, korektę lub złożenie wyjaśnień.