Od kilkunastu lat prowadzę niewielką firmę. W marcu otrzymałem od ZUS decyzję stwierdzającą wysokość zadłużenia składkowego. W uzasadnieniu podano, że będzie ona stanowić podstawę do wpisu hipoteki przymusowej na mojej nieruchomości. Bardzo się zdziwiłem, bo w listopadzie ubiegłego roku podpisałem umowę o układzie ratalnym, który regularnie spłacam. Czy to może być podstawą do odwołania do sądu od tej decyzji?
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, czego dotyczy otrzymana decyzja – stwierdza ona jedynie wysokość zadłużenia. Według orzecznictwa w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot rozpoznania sprawy sądowej wyznacza decyzja ZUS, od której wniesiono odwołanie (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2010 r., sygn. akt II UZ 49/09). Z kolei w wyroku z 23 kwietnia 2010 r., sygn. akt II UK 309/09, SN wskazał, że w postępowaniu wywołanym odwołaniem sąd rozstrzyga o prawidłowości zaskarżonej decyzji w granicach jej treści i przedmiotu. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca złoży odwołanie, to sąd będzie badał jedynie to, czy odwołujący rzeczywiście jest dłużnikiem ZUS. Nie będzie sprawdzał, czy ZUS ma prawo do wpisu hipoteki na nieruchomości dłużnika, czy też nie.
Można wydać decyzję