Kwota opłat za mieszkanie, które zostały umorzone, jest dochodem podlegającym opodatkowaniu. Dlatego gmina nie może jej pominąć przy weryfikowaniu uprawnień do 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinie.Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie, który rozpatrywał skargę kasacyjną dotyczącą świadczenia wychowawczego. Gmina odmówiła jego przyznania ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, które obowiązuje przy ubieganiu się o wsparcie na pierwsze dziecko w rodzinie. Jednak zdaniem matki samorząd w błędny sposób ustalił wysokość dochodu na członka rodziny, bo nie powinien zaliczać do niego kwoty stanowiącej umorzoną należność za nieopłacony czynsz. Wskazywała, że ta sytuacja nie wiązała się z otrzymaniem przez rodzinę jakichkolwiek pieniędzy.
Z argumentami przedstawionymi przez rodzica nie zgodziło się samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), które utrzymało w mocy decyzję gminy. Organ podkreślił, że brak jest podstaw prawnych do pominięcia przy obliczaniu dochodu rodziny wartości umorzonych należności. Tak samo orzekł również WSA w Krakowie, który odrzucił skargę kasacyjną. W uzasadnieniu wskazał, że traktowanie umorzonych opłat za mieszkanie jako dochodu wynika z art. 2 pkt 1 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. poz. 195 ze zm.). Jest w nim zawarta definicja dochodu rodziny, która odwołuje się wprost do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Te zaś przewidują, że dochodem są przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich jest m.in. kwota umorzenia należności czynszowych, chociaż nie stanowi dodatkowego przysporzenia finansowego, którym rodzic może świadomie dysponować.
Ponadto WSA stwierdził, że dochód ten był jednorazowy i faktycznie pozbawił skarżącą świadczenia wychowawczego, ale ta okoliczność nie mogła być uwzględniona przez gminę. Jest to związane z tym, że wprawdzie sytuacja majątkowa rodziny może być urealniona, gdy dochodzi do utraty jakiegoś dochodu, ale katalog takich dochodów jest zamknięty i nie zawiera kwoty odpowiadającej umorzonym należnościom za czynsz.
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 22 marca 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 1795/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia