Czy istnieją regulacje prawne określające, w jakiej odległości od stanowiska pracy powinna znajdować się toaleta dla pracowników?
Stosownie do postanowień art. 233 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej. Szczegółowe powinności w tym zakresie reguluje par. 111 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne (m.in. szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami i właśnie ustępy), których rodzaj, liczba i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.
Szczegółowe wymagania dla takich pomieszczeń zostały określone w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia, a wynika z nich m.in., że pomieszczenia ustępów powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy. Odległość ta może być jednak większa dla pracowników pracujących stale na otwartej przestrzeni, lecz nie powinna przekraczać 125 m od najdalszego stanowiska pracy.