Osoby bezrobotne, które założą własną firmę, otrzymają wyższą dotację. Nie oddadzą jej, jeśli działalność gospodarczą będą prowadziły przez co najmniej 12 miesięcy.
Dotacja dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma wzrosnąć z pięcio- do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wyniesie więc około 18 tys. zł. Tak przewiduje nowelizacja z 19 grudnia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Przewiduje ona, że bezrobotny w okresie odbywania szkolenia będzie otrzymywał miesięczne stypendium wynoszące 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wyniesie nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
Wbrew wcześniejszym założeniom wyższy zasiłek dla bezrobotnych będzie obowiązywał nie od 1 stycznia 2009 r., ale od 1 stycznia 2010 r. Obecnie wynosi on 551,8 zł. Od stycznia 2010 r. zasiłek będzie wynosił 717 zł w ciągu pierwszych trzech miesięcy i 563 zł w kolejnych miesiącach jego pobierania.
Nowym rozwiązaniem jest utworzenie w urzędach pracy centrów aktywizacji zawodowej, które będą zajmowały się wyłącznie aktywizowaniem bezrobotnych, a nie wypłatą zasiłków. Centra mają być wydzieloną organizacyjnie częścią urzędu pracy.
Nowelizacja zawiera też zachęty finansowe dla firm, żeby zatrudniały starsze osoby. Firmy nie będą opłacały przez rok składek na FP i FGŚP od osób, które ukończyły 50 rok życia, zatrudnionych po 30 czerwca 2009 r., które pozostawały w ewidencji bezrobotnych przez 30 dni przed zatrudnieniem.