Czy dopuszczalne jest powołanie – np. raz na rok – stałego zespołu powypadkowego do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, czy powinno to następować każdorazowo, gdy dojdzie do wypadku?
ReklamaNie ma przeciwwskazań, aby pracodawca ustalił stały skład zespołu powypadkowego, powołanego do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w danym zakładzie pracy. Z jednym zastrzeżeniem – gdyby osoba będąca członkiem stałego zespołu była z jakichś względów zainteresowana jego ustaleniami – następowałoby automatyczne wykluczenie jej ze składu.
Stosownie do art. 234 par. 1 kodeksu pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym zdarzeniom w przyszłości.
Okoliczności i przyczyny zdarzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy analizuje zespół powypadkowy, który powinien tego dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Potwierdzeniem pracy zespołu jest protokół powypadkowy sporządzony według wzoru ustalonego w przepisach rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
Skład zespołu powypadkowego jest ustalany indywidualnie w każdym zakładzie pracy, jedni pracodawcy mają bowiem stały zespół (składający się z pracownika służby bhp oraz społecznego inspektora pracy), a inni – u których nie działa społeczna inspekcja pracy – każdorazowo, gdy wydarzy się wypadek przy pracy, powołują taki zespół. W jego skład obligatoryjnie wchodzi pracownik służby bhp (lub osoba wykonująca zadania tej służby) oraz przedstawiciel pracowników mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dopiero wtedy, gdy pracodawca – ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników – nie jest w stanie dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w określonym powyżej składzie dwuosobowym, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.
Podstawa prawna
Art. 234 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870).
Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. nr 227, poz. 2298).
Rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).