Resort rodziny chce ujednolicić standardy sanitarne w stosunku do wszystkich domów pomocy społecznej (DPS). Ich pracownicy będą też przechodzić szkolenia ułatwiające porozumiewanie się z mieszkańcami, którzy mają problemy w komunikowaniu się.
Wprawdzie 22 lutego br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz. 964 ze zm.), ale szykują się kolejne modyfikacje w jego treści. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), do którego została wpisana modyfikacja właśnie tego aktu prawnego. Planowane zmiany mają dotyczyć m.in. wprowadzenia takiego samego standardu w zakresie liczby toalet i łazienek dla wszystkich DPS. Obecnie jest tak, że nowo tworzona placówka musi mieć jedno takie pomieszczenie na pokój, natomiast w starych domach musi być tyle łazienek, aby na jedną przypadało nie więcej niż 5 osób.
– Ta zapowiedź zmian nie przesądza, jak miałoby wyglądać ujednolicenie. Gdyby miało polegać na wprowadzeniu standardu obowiązującego w nowych placówkach, również w tych starych, to wiele będzie miało problemy z dostosowaniem się do tego wymogu – twierdzi Grzegorz Grygiel, dyrektor DPS w Pleszewie.
Kolejna kwestia, którą chce uregulować resort, to wprowadzenie ograniczeń odnośnie do możliwości dowolnego zwiększania liczby miejsc w placówkach liczących powyżej 100 miejsc. Na razie nie wiadomo jednak, jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby takie powiększenie było dopuszczalne.
Rozszerzeniu ma też ulec standard wsparcia oferowanego przez DPS mieszkańcom. Będzie do niego wpisana nowa usługa w postaci komunikacji wspomagającej i alternatywnej wobec osób mających trudności w porozumiewaniu się, a personel placówek będzie musiał przejść szkolenia w tym zakresie. O wprowadzenie kursów, np. z języka migowego, w DPS zwracała się w dezyderacie skierowanym do MRPiPS sejmowa komisja ds. petycji.