Osoba samozatrudniona co miesiąc zobowiązana jest do opłacania za siebie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oczywiście, nie zawsze składki na ubezpieczenia społeczne z działalności są dla niej obowiązkowe. Jeżeli równocześnie pracuje ona na umowę o pracę i jej wynagrodzenie jest równe co najmniej minimalnemu, to z działalności obowiązkowo podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek może być potrzebne, aby ubiegać się o kredyt w banku czy aby startować w przetargu lub w celu przedstawienia w urzędzie pracy.

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek płatnika składek bezzwłocznie, tj. nie później niż w terminie siedmiu dni od daty wpływu wniosku, na podstawie danych o stanie rozliczeń wynikających z prowadzonej przez ZUS ewidencji.

Zaświadczenie potwierdza fakt nieposiadania zaległości przez płatnika na dzień jego wydania. Stan rozliczeń potwierdzany w zaświadczeniu jest ustalany na podstawie aktualnie zaewidencjonowanych w systemie informatycznym ZUS danych z prawidłowo wypełnionych i przekazanych przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, jak też dokonanych wpłat, które zostały zidentyfikowane i zaewidencjonowane na jego koncie rozliczeniowym, do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie jest wydawane, gdy na koncie płatnika nie występuje zadłużenie z tytułu składek pobieranych przez ZUS (a więc składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP). Nie ma żadnej granicznej kwoty minimalnej, która stanowiąc zadłużenie, uzasadniałaby wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.

Jeżeli płatnik ma zadłużenie w ZUS, ale spłaca je w ramach zawartego układu ratalnego, lub ma odroczony termin płatności składek, otrzyma zaświadczenie, w którym zawarta będzie informacja potwierdzająca fakt korzystania z tej ulgi.

Zaświadczenie jest wydawane na określony dzień i dotyczy stanu rozliczeń według dokumentów zaewidencjonowanych w ZUS na ten dzień.

W przypadku gdy zachodzą okoliczności, które uniemożliwiają wydanie zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, tj. gdy płatnik ma zadłużenie, ZUS wydaje płatnikowi składek decyzję o odmowie wydania zaświadczenia. Od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek przysługuje płatnikowi odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 81, art. 83b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.), art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego.