Od lipca 2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) odnotowuje wzrost w zakresie miesięcznych wpłat od pracodawców, którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami.
To efekt zmian, jakie w połowie ubiegłego roku nastąpiły w przepisach ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) regulujących zasady udzielania ulg we wpłatach na fundusz. Firmy mogą bowiem obniżyć kwotę należności odprowadzonej do PFRON, jeśli zakupią produkcję lub usługę od przedsiębiorstwa, które może udzielać obniżeń. Pierwotnie wpłatę na rzecz funduszu w danym miesiącu mogły obniżyć nawet o 80 proc., natomiast od 1 lipca 2016 r. ulga może sięgać maksymalnie 50 proc. Co więcej, ze względu na zmianę sposobu wyliczenia obniżenia przez sprzedającą firmę zmniejszyły się też kwoty samych ulg. W konsekwencji te modyfikacje przełożyły się na zmniejszenie kwot wykorzystywanego obniżenia.
Jak wynika z statystyk PFRON, o ile jeszcze w pierwszym półroczu ubiegłego roku ulgi we wpłatach sięgały od 71 mln zł do 64 mln zł w poszczególnych miesiącach, to od lipca wynoszą między 50 mln zł a 55 mln zł. Jednocześnie niższa wartość obniżeń skutkuje wyższymi przychodami do budżetu PFRON z tytułu wpłat. Na przykład w marcu i kwietniu 2016 r. wynosiły one odpowiednio 292,8 mln zł oraz 303 mln zł, to we wrześniu i październiku 319 mln zł oraz 330 mln zł.
Co istotne, mimo że nowelizacja ustawy nałożyła na pracodawców udzielających ulgi dodatkowe obowiązki, związane m.in. z ewidencjonowaniem obniżeń i wystawianiem odpowiednich druków oraz sankcje za postępowanie niezgodnie z przepisami, to nie wpłynęło to na zmniejszenie ich liczby.
– Możliwość udzielania obniżeń jest ważną kartą przetargową, która pozwala skuteczniej walczyć o klientów. Dlatego pracodawcy, po początkowym zamieszaniu, nie mieli wyjścia jak tylko dostosować się do nowych wymogów, aby zachować to uprawnienie – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Ponadto dane PFRON pokazują, że również liczba firm korzystających z ulg we wpłatach po przejściowym spadku w połowie 2016 r. zaczęła rosnąć. W grudniu było ich 7,5 tys. Jednak biorąc pod uwagę to, że pracodawców zobowiązanych do wpłat w tym samym miesiącu było 29,2 tys., to tylko ok. 25 proc. z nich sięga po możliwość obniżenia swoich należności.