Prawo do tego świadczenia mają kobiety, które ukończyły 60 lat i należą zarówno do I, jak i II filaru emerytalnego. Osoba zainteresowana przejściem na emeryturę musi złożyć odpowiedni wniosek w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Osoby, które nie mają ustalonego kapitału początkowego razem z wnioskiem o emeryturę powinny złożyć także dokumenty potwierdzające okres pracy i wysokość wynagrodzenia przed 1 stycznia 1999 r. - podał ZUS.

"ZUS zawiadamia otwarty fundusz emerytalny (OFE) o rozpoczęciu procedury ustalania prawa do emerytury przez członka tego funduszu. OFE w odpowiedzi przekazuje zakładowi informację o kwocie środków zgromadzonych na rachunku tej osoby na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura. Tę samą informację fundusz przekazuje swojemu członkowi" - czytamy w informacji Zakładu.

Na podstawie tej informacji ZUS ustala prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki niezbędne do nabycia uprawnień do emerytury, ZUS informuje o tym otwarty fundusz emerytalny, w celu uruchomienia wypłaty środków z tego funduszu.

Gdy środków na rachunku w OFE jest mniej niż wynosi 20-krotność wysokości dodatku pielęgnacyjnego (3.263 zł), wówczas cała zgromadzona kwota przekazywana jest do funduszu emerytalnego ZUS, który uwzględni tę kwotę przy obliczaniu emerytury z I filaru.