Żołnierz, który nie zaliczy sprawdzianu ze sprawności fizycznej w ciągu dwóch lat, zostanie wydalony z wojska.
Żołnierze zawodowi raz w roku muszą zaliczyć ćwiczenia ze sprawności fizycznej. Ich rodzaj zróżnicowany jest ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i zajmowane stanowiska. Szczegółowe warunki i tryb oceny sprawności, zakres ćwiczeń i tryb zwalniania w razie niezaliczenia egzaminu zostały określone w rozporządzeniu ministra obrony narodowej z 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 215, poz. 1364). Zacznie obowiązywać od jutra. Obecnie zagadnienia te były regulowane decyzją ministra.
- Sprawdzian sprawności będzie odbywał się co roku w maju i czerwcu - mówi płk Sylwester Michalski, rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Dodaje, że osoby, które podczas pierwszego terminu były na zwolnieniu lekarskim lub nie zaliczyły sprawdzianu, będą mogły do niego przystąpić w październiku. Żołnierz, który otrzyma w dwóch kolejnych latach ocenę niedostateczną lub w tym samym okresie w ogóle do niego nie przystąpi, zostanie zwolniony z armii. Sprawdzian jest przeprowadzany w ciągu jednego dnia i składa się z czterech ćwiczeń. Do jego zaliczenia wystarczy otrzymać trzy pozytywne oceny ze zdawanych ćwiczeń.