Przy wnioskowaniu o dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, który przyjmowany był do pracy jako osoba zdrowa, kluczowe znaczenie ma to, czy jego uszczerbek na zdrowiu został potwierdzony po zatrudnieniu.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej DGP przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na wątpliwości związane z interpretacją art. 26b ust. 6a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Przepis ten przewiduje, że pracodawca przy ubieganiu się o dopłaty do pensji nie musi wykazywać efektu zachęty (czyli dowodzić, że doszło u niego do wzrostu zatrudnienia) w przypadku pracownika, u którego dysfunkcja zdrowotna powstała w trakcie zatrudnienia. Początkowo stanowiska wydawane przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) wskazywały, że przepis ten należy interpretować ściśle, zgodnie z jego brzmieniem. To oznaczało, że firma mogła uzyskać subsydia płacowe, o ile orzeczenie wskazujące na niepełnosprawność pracownika zostało wydane po dacie zatrudnienia, a uszczerbek na zdrowiu również powstał po przyjęciu do pracy.
Jednak później pojawiło się stanowisko BON, z którego wynikało, że na podstawie art. 26b ust. 6a ustawy możliwe jest uzyskanie dopłaty do wynagrodzenia takiego pracownika, u którego dysfunkcja zdrowotna powstała jeszcze przed podjęciem zatrudnienia. W związku z tymi sprzecznymi interpretacjami przepisów firmy nie wiedziały, kiedy mogą się starać o dopłaty. DGP zapytał więc PFRON, jak faktycznie wygląda kwestia uprawnień do dopłat na przykładzie pracodawcy, który 1 listopada 2016 r. zatrudnił zdrową osobę. Następnie 14 marca br. przedstawił mu wydane 8 marca orzeczenie zaliczające ją do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, przy czym data powstania uszczerbku jest wcześniejsza niż data zatrudnienia (podobnie jak ustalony poziom dysfunkcji).
PFRON informuje, że zgodnie z wyjaśnieniami BON w takiej sprawie znaczenie ma fakt, czy niepełnosprawność została potwierdzona w trakcie zatrudnienia u tego pracodawcy. W opisanym przykładzie doszło do tego 8 marca br., a więc po dacie zatrudnienia. Tym samym firma może się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby od dnia otrzymania orzeczenia i po spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie o rehabilitacji.
– Jest to znacząca różnica w interpretacji art. 26b ust. 6a od tej przedstawianej pierwotnie. W tej najnowszej wykładni sformułowanie o niepełnosprawności powstałej w trakcie zatrudnienia odnosi się wprost do dnia wydania orzeczenia, a w zasadzie stawienia się na komisję w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Tym samym liczy się to, czy w tym momencie osoba była już zatrudniona, czy nie – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny z Kancelarii TGC Corporate Lawyers.
Dodaje, że ta interpretacja jest korzystniejsza dla pracodawców, bo pozwala uzyskać dopłaty na większą grupę pracowników, ale przepisy powinny być w tym zakresie doprecyzowane.