Aby świadczenie mogło zostać wyłączone z podstawy wymiaru składek, musi mieć postać niepieniężną. System rabatowy oparty na punktach tego warunku nie spełnia.
Firma planuje zaoferować swoim pracownikom świadczenia pozapłacowe. Będą oni mogli zakupić towary lub usługi po obniżonej cenie, wykorzystując przydzielane im co miesiąc punkty jako rabaty cenowe. Ich liczba będzie wynikała z regulaminu wynagradzania obowiązującego w spółce.
System umożliwi pracownikom dokonanie samodzielnego wyboru jednego lub kilku benefitów spośród oferowanych przez dostawcę świadczeń. Dostępne będą m.in. abonamenty na prywatną opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenia na życie, karty sportowo-rekreacyjne, bilety do kina, krajowe i zagraniczne wycieczki czy kursy językowe.
Pracownicy biorący udział w systemie rabatowym będą musieli pokryć różnicę pomiędzy ceną detaliczną produktu czy usługi a rabatem otrzymanym poprzez wykorzystanie punktów.
Reklama
W związku z tym, że pracownicy uzyskają korzyści materialne w postaci świadczeń nabywanych po cenie niższej niż detaliczna, będzie to stanowić ich przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Reklama
Firma miała jednak wątpliwości, czy musi doliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wartość wybranych przez pracownika świadczeń, które częściowo pokrywa on, a częściowo pracodawca.
W ocenie wnioskodawcy w takim przypadku nie powstanie obowiązek doliczania do podstawy wymiaru składek wartości tych świadczeń. Zgodnie bowiem z par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106) „podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów i usług”. Zdaniem spółki spełnia ona wszystkie przesłanki wynikające z tego przepisu. Dlatego – w jej ocenie – wartość świadczeń z systemu rabatowego nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznał jednak takie podejście za nieprawidłowe.
W ocenie organu pracownicy w ramach systemu rabatowego, o którym mowa we wniosku, faktycznie będą otrzymywać świadczenie o charakterze pieniężnym. Dlaczego? Środki pieniężne wymieniane będą bowiem na punkty w systemie rabatowym, a nie na konkretne artykuły, przedmioty lub usługi. Dopiero posiadając ich określoną liczbę, pracownik będzie mógł je spożytkować na wybrane świadczenie.
Dlatego, w ocenie organu, powyższy system wypłat nie spełnia warunków do skorzystania z wyłączenia określonego w par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia, bowiem obejmuje on jedynie te przychody, które przybierają postać niepieniężną.
Decyzja ZUS Oddział w Gdańsku z 23 lutego 2017 r., DI/100000/43/190/2017.