W 2009 roku pracodawca, tworząc zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nie będzie już musiał, dokonując tzw. odpisu, uwzględniać osób, z którymi zawarł umowę o pracę nakładczą lub zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej. Zmiana ta została wprowadzona przez resort pracy do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ma wejść w życie w dniu ogłoszenia. Zakończyły się już jego konsultacje.

Fundusz jest tworzony przez zakłady pracy z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników. Natomiast zgodnie z kodeksem pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie jest nim więc osoba, z którą zakład pracy zawarł umowę o wykonywanie pracy nakładczej lub taka, która pracuje na podstawie umowy agencyjnej. W projekcie rozporządzenia uchylono też przepis definiujący pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy, co do których stosuje się podwyższony wskaźnik odpisu na fundusz. Definicja ta została na nowo określona w ustawie z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, a odesłanie do niej zostało określone wprost w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.