Niedopuszczalne jest łączenie w jednej grupie szkoleniowej pracowników wykonujących pracę w warunkach występowania całkowicie różnych zagrożeń.
Czytelnik GP napisał w liście do redakcji, ża zatrudnia w sumie kilkanaście osób, w tym personel medyczny. Pyta, czy może zorganizować dla nich szkolenie okresowe bhp w jednej grupie szkoleniowej?
- Wiem, że w wielu szkołach organizowane są łącznie szkolenia dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - dodaje nasz czytelnik.
Zgodnie z par. 14 ust. 1 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), celem szkolenia okresowego jest ugruntowanie dotychczasowej wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach organizacyjno-technicznych. Zadaniem tego szkolenia jest również przedstawienie uczestnikom nowych regulacji prawnych, które weszły w życie w okresie od poprzedniego szkolenia oraz nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych, które są możliwe do zastosowania na stanowiskach pracy uczestników szkolenia.
Resort pracy w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia przedstawił obowiązujące programy ramowe szkolenia okresowego. Na tej podstawie jego organizatorzy powinni opracować programy szczegółowe dla wykładowców i instruktorów zajęć.
Organizatorzy szkolenia powinni opracować odrębne programy szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, uwzględniając występujące na tych stanowiskach zagrożenia dla ich zdrowia i życia, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzież i obuwie robocze chroniące ich przed tymi zagrożeniami oraz sposoby ograniczania lub likwidacji tych zagrożeń.
Odrębny program ramowy dotyczy szkoleń pracowników administracyjno-biurowych. Na jego podstawie mogą być organizowane szkolenia pracowników merytorycznych, m.in. placówek służby zdrowia czy szkół i placówek oświatowych. Programy szczegółowe powinny jednak uwzględniać specyficzne dla tych środowisk zagrożenia oraz zasady i metody zapobiegania ich skutkom.
Niedopuszczalne jest łączenie w jednej grupie szkoleniowej pracowników wykonujących pracę w warunkach występowania całkowicie różnych zagrożeń i wykonujących pracę przy całkowicie różnym oprzyrządowaniu technicznym stanowiska pracy.
Łączne szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych z personelem medycznym czy z nauczycielami stanowi naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i może spotkać się z negatywną oceną organów sprawujących nadzór w trybie art. 23714 kodeksu pracy. Mogą to także zrobić organy powołane na podstawie odrębnych przepisów do nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz nad organizacją warunków nauki, wychowania i opieki.